Avgasmätningar på bussar i verklig drift för identifiering av högemitterare

Inom ramen för ett forskningsprojekt samfinansierat av Västtrafik och Stiftelsen IVL har IVL under 2011 och 2012 genomfört avgasmätningar på ett hundratal bussar i Västsverige. Projektets syfte var att utveckla och utvärdera en mätmetod som på ett kostnadseffektivt sätt kan identifiera bussar vars utsläpp överskrider gällande lagkrav.

Sammanfattning

Inom ramen för ett forskningsprojekt samfinansierat av Västtrafik och Stiftelsen IVL har IVL under 2011 och 2012 genomfört avgasmätningar på ett hundratal bussar i Västsverige. Avgasmätningarna utfördes utomhus på gårdsplanerna hos de bussoperatörer där bussarna testats. Avgaserna mättes från varje buss när de vid upprepade tillfällen passerade mätutrustningen under fullgas¬acceleration. För att inte behöva ta hänsyn till utspädningen med luften mättes alla utsläpp relativt CO2 eftersom förhållandet till CO2 förblir konstant oberoende av utspädningen. Resultaten rapporteras som föroreningarnas massa per kilo förbrukat bränsle.

I syfte att validera de vägkantsbaserade utsläppsmätningarna utfördes även inom projektet ombordmätningar på en buss (Euro V) med PEMS (Portable Emission Monitoring System). PEMS-mätningarna syftade även till att undersöka hur de uppmätta utsläppen under acceleration relaterar till utsläppen under körning i linjetrafik med en blandning av körning i stads- och landsbygdstrafik. Utifrån ombordmätningarna har för partiklar kunnat uppskattas gränsvärden på utsläpp under fullgasacceleration, vilka kan användas som indikation på att bussar vars utsläpp överskrider detta värde inte uppfyller de lagkrav de är certifierade mot. Bland annat till följd av den stora inverkan avgastemperaturen har på NOX-reningen hos Euro IV och Euro V bussar med SCR-katalysator, har motsvarande gränsvärden inte kunnat uppskattas för utsläpp av kväveoxider.

Då bussar med olika drivmedel ingått i mätningarna har även drivmedlets inverkan på utsläppen kunnat studeras. Detta har dock främst varit möjligt för utsläpp av partiklar. När det gäller utsläpp av kväveoxider har det i de flesta fall inte gått att bedöma i vilken grad variationer i utsläpp berott på vilket bränsle som använts eller på otillräcklig reningsfunktion hos SCR-systemet till följd av för låg avgastemperatur.

Om den vägkantsbaserade avgasmätmetoden ska kunna användas för att bedöma utsläpps-prestanda med avseende på kväveoxider i relation till gällande avgaskrav för bussar som är certifierade att klara Euro IV och Euro V kraven och som har SCR-katalysator, måste man försäkra sig om att avgastemperaturen vid mättillfället är tillräckligt hög för att SCR-systemet ska fungera optimalt. Detta är möjligt att uppnå om mätplatsen väljs så att mätningarna kan utföras i direkt anslutning till att bussen kommit från körning på landsväg eller motorväg.

Prenumerera på våra nyhetsbrev