Atmosfärkemisk modellstudie av termiskt och marint initierad bildning av oxidanter under svenska förhållanden

Saltpartiklars inverkan på oxidantbildning har studerats med en atmosfärkemisk trajektoriemodell. Resultaten tyder på att klorbildning från saltpartiklar vid närvaro av luftföroreningar, ozon och kväveoxider har en aktiverande inverkan på de kemiska gasfasprocesserna i atmosfären. Av stor betydelse kan dessa processer vara i kustnära områden om samtidigt stora mängder kväveoxider och andra ämnen som gynnar ozonbildning emitteras. Nitratradikalens inverkan på atmosfärkemin har studerats genom att beakta dess reaktion med alkaner och enklare alkener. Dessa reaktioner fungerar som en buffert av den kemiska aktiviteten i troposfären men de leder istället till förhöjda halter av organiska nitrater och kvävedioxid. Arbetet utgör en lämplig grund för fortsatta studier där en mer detaljerad kvantifiering av saltpartiklar betydelse i olika miljöer skall utvärderas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen