Åtgärder mot internbelastning av fosfor i Hjälmaren

I denna utredning har kostnader, effekter, miljökonsekvenser, juridiska aspekter, konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket, samt andra möjliga motstående intressen vid olika åtgärder för att minska internbelastningen av fosfor i Hjälmaren undersökts. Hjälmaren, Sveriges till ytan fjärde största sjö, anses övergödd men hyser till följd av näringsrikedomen också starka bestånd av gös, en för yrkes- och fritidsfisket viktig art. Att reducera läckaget av fosfor från Hjälmarens bottnar, så kallad internbelastning, till en önskad nivå beräknas kosta storleksordningen 1 miljard SEK. Utredningen har utförts i samarbete med Naturvatten i Roslagen på uppdrag av Hjälmarens vattenvårdsförbund.

Prenumerera på våra nyhetsbrev