Åtgärder för att minska utsläpp av utsläpp av NOx och PM2,5 från den svenska transportsektorn 2025 - potential och kostnader

År 2013 är EU:s ”luftår”. Under detta år ser EU över den Tematiska Strategin för Luftföroreningar (TSAP) och reviderar inom detta EU:s utsläppstaksdirektiv (NEC). Denna rapport är framtagen för att ge svenskt underlag kring åtgärdspotential och åtgärdskostnader för utsläppsminskningar av NOx och PM2,5 i den svenska transportsektorn år 2025. Analyserna genomfördes genom att utgå från officiella prognoser för aktivitet och utsläpp från vägtransporter och arbetsmaskiner. Ur litteratur söktes sedan efter möjliga åtgärder som skulle kunna minska utsläpp ytterligare. Information om åtgärder och dess effekt på prognoserna kvantifierades och resulterande utsläpp samt åtgärdskostnader beräknades. Endast ett urval av åtgärder kunde analyseras inom den tillgängliga projekttiden. Analysens resultat byggde på några viktiga förutsättningar: utsläpp enligt utsläppskrav motsvarar faktiska utsläpp; förbättring av bränsleeffektivitet sker enligt prognos; analyserade åtgärder som medförde ändringar i fordons- och maskinbestånd minskar antalet gamla fordon mest; det är hypotetiskt möjligt att ändra utsläppskrav så att energieffektivisering kan följas av lägre NOx och PM2,5-utsläpp. Den åtgärd som föreföll mest lovande för utsläppsminskning av NOx var en föryngring av lastbilsflottan. Hybridisering av arbetsmaskiner var visserligen mer kostnadseffektivt men har till 2025 en mycket liten potential. Då nya personbilar antas bli mer energieffektiva än nuvarande, och dessutom ha lägre utsläpp av NOx och PM2,5 tydde analyserna på att det vore fördelaktigt med styrmedel som forcerar föryngring av personbilsflottan till 2025.

Prenumerera på våra nyhetsbrev