Återkolonisering av oljeförorenade strandområden

Detta arbete har två syften; att belysa vilka typer av marina organismer som löper störst risk att elimineras under långa tidsperioder (10-tals år) efter en oljeolycka, och hur möjligheten är att utveckla en teknik för att påskynda en återhämtning av sådana organismer. En viktig grupp som identifierats är snäckor som lever i grunda vatten, t ex den i Östersjön vanliga arten Theodoxus fluviatilis. Men mer generellt gäller att organismer med begränsad rörlighet och låg reproduktionskapacitet är särskilt utsatta. Den teknik som prövats i pilotskala och rekommenderas i denna studie, är återinplantering av sådana organismer med hjälp av överföring av naturliga alger hämtade från rena områden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev