Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar

Denna rapport presenterar ett kunskapsstöd för fastighetsägare och andra aktörer som har inflytande över val av interiöra byggprodukter i lokalanpassning av kontor och vill bidra till ett ökat återbruk i dessa processer. Rapporten är del av forskningsprojektet ”Cirkulära produktflöden i byggsektorn - återbruk av byggmaterial i industriell skala”, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av Vinnova, projektparter och SIVL. Övriga projektparter är Vasakronan, Fabege, LINK, White, Tenant & Partner, NIRAS, Kompanjonen, Brattöns Återbruk, Sveriges Byggindustrier och Chalmers Industriteknik.

Sammanfattning

Rapporten fastslår att ett ökat återbruk av interiöra byggprodukter kräver ökade incitament för återbruk bland samtliga inblandade aktörer, en lokalanpassningsprocess som utvecklas för att i högre grad möjliggöra återbruk och rutiner och beslut som möjliggör framtida återbruk.

Fastighetsägaren ses som en nyckelaktör med stora möjligheter att skapa incitament inom sin organisation såväl som för andra involverade projektaktörer. Tre arbetssätt som ses som centrala för fastighetsägarens arbete för att skapa ökade incitament är (1) formulering av mål kring återbruk, (2) skapande av incitament för återbruk i samband med hyresförhandling och hyresavtal och (3) skapande av incitament för återbruk i upphandling av arkitekter och entreprenörer.

För att återbruket ska öka krävs dessutom att lokalanpassningsprocessen i sig utvecklas för att i ökad grad möjliggöra återbruk i praktiken. Den slutgiltiga återbruksgraden i en lokalanpassning bestäms i hög grad redan under projektets inledande faser, och det är därför viktigt att ha återbruk i åtanke så tidigt som möjligt. Tre arbetssätt som ses som centrala för att skapa en lokalanpassningsprocess som möjliggör återbruk i praktiken är (1) en tidigt utförd återbruksinventering av befintlig lokal, (2) en lokalutformning med utgångspunkt i lokalens befintliga förutsättningar och (3) en medveten planering av projektets tid och budget med avseende på diverse projektmoment som kan uppstå och/eller förändras till följd av återbruk.

Tre arbetssätt som slutligen ses som centrala för att bidra till ökade möjligheter för framtida återbruk är (1) val av produkter med en cirkulär design, (2) utformning av lokal som möjliggör flexibilitet över tid och (3) rutiner kring digital produktdokumentation som möjliggör att relevant information finns tillgänglig i samband med framtida lokalanpassningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev