Arbetsmiljörisker inom massa- och pappersindustrin

En enkät har skickats ut till samtliga företag inom massa- och pappersindustrin för att få fram ett underlag till bedömning av vilka arbetsmiljöproblem som föreligger inom branschen. I enkäten ingick en checklista för olika belasningsfaktorer. Fastän mycket arbete har lagts ned inom branschen för att komma tillrätta med bullerproblemen anges bullret fortfarande som den dominerande arbetsmiljörisken inom de flesta tillverkningsgrenarna. Efter buller kommer olycksfallsrisker som det största problemet inom hela branschen och förekommer inom alla tillverkningsdelar i ungefär samma nivå. 47 % av bruken anger att de har problem med ett eller flera ämnen. Dammproblem förekommer vid 40 % av arbetstillfällena. Problem med belysning anger 20 % av bruken för såväl drift som underhåll.

Prenumerera på våra nyhetsbrev