Arbetsmiljön vid plaståtervinning

Detta projekt har syftat till att beskriva arbetsmiljöriskerna vid plaståtervinning samt att föreslå åtgärder som minskar dessa risker. Med plaståtervinning avses här återvinning som medför omsmältning av plasten, d v s energiutvinning ingår ej. Inte heller ingår sortering av blandad plast eller blandat avfall. I Sverige dominerar återvinning av ren eller relativt ren polyeten. Återvinning av blandad och kraftigt smutsad plast förekommer nästan inte alls. Mätningar i detta projekt visar att bullernivåerna är höga och att dammhalterna är rätt låga på plaståtervinningsföretagen. Trots detta finns det personal som anser att dammet är ett arbetsmiljöproblem. En annan undersökning som gjorts tyder på viss påverkan på andningsorganen på ett plaståtervinningsföretag. Vissa plastkvaliteter ger problem och dessa undviker återvinnarna erfarenhetsmässigt. Det kan t ex röra sig om plast med vissa tillsatsämnen, vissa tryckfärger eller vissa förorenade plastsorter. Erfarenheter från andra länder visar att återvinning av blandad och kraftigt nersmutsad plast ger dåliga arbetsmiljöförhållanden vid sorteringen. Sortering har inte ingått i detta projekt, trots att det ur arbetsmiljösynpunkt skulle kunna vara det värsta momentet vid återvinningen. Det beror på att det knappast förekommer denna typ av återvinning i Sverige idag. Vissa delsteg, t ex tvätt av förorenad plast medför även belastning på den yttre miljön. Ska förorenad plast återvinnas krävs reningsanläggningar till tvättvattnet. Utökad plaståtervinning kräver betydligt mer omfattande undersökningar av arbetsmiljön. Med högre grad av nedsmutsning och större risk att olika plastkvaliteter blandas ökar risken för arbetsmiljöproblem. Rapporten innehåller 3 delar: * Beskrivning av dagsläget och dagens kunskapsläge. Mätningar i projektet. * Allmän checklista som företagen kan använda vid kontroll av den egna arbetsmiljön. Checklistan tar upp flera problemområden som kan förbättras. * Åtgärdsblad för de olika enhetsoperationerna vid plaståtervinningen. Här tas upp speciella risker med just detta steg i plaståtervinningen. Olika åtgärder diskuteras och effekten av olika åtgärder bedöms. I vissa fall tas även miljöaspekter av delsteget upp. Följande åtgärdsblad ingår: råvarukontroll, sönderdelning av stora plastdetaljer och klumpar, malning, tvättning, agglomerering, torkning, transport och mellanlagring, extrudering samt säckning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev