Arbetsmiljön vid avfallsförbränning

Arbetsmiljön vid avfallsförbränning har studerats med tonvikt på kemiska risker. Vid arbete i tipphall och avfallsbunker, kan personalen exponeras för höga dammhalter, över gränsvärdet för organiskt damm. Dessutom förekommer bilavgaser från lastbilar och mikroorganismer som i varierande grad finns i soporna. Personal som är fast stationerad i tipphall, bör arbeta från en uteluftsventilerad hytt/litet kontrollrum, varifrån bilar kan dirigeras. För underhållspersonalen är det viktigt med rengöring av arbetsområdet, då arbete utförs i avfallsbunkern. Dessutom kan ren luft tillföras arbetsområdet via fläktar. Vid arbete i pannhus är exponeringen för luftföroreningar låg. Bullernivåerna kan dock bli höga, varför hörselskydd bör bäras med. Bullrande utrustnng kan dessutom ställas upp på vibrationsisolatorer eller byggas in med bullerdämpande absorbenter. I pannhus förekommer läckage av rökgaser från främst inmatningsdelarna till pannan. I rökgaserna kan det finnas dioxiner. Två dioxinprover från en avfallsförbränningsanläggning visar halter som vid omräkning ger ett intag under 10% av maximalt tolerabelt veckointag för dioxiner. För att minska läckage av rökgaser till arbetsmiljön, bör bl.a. skarvar, inspektionsluckor och spjällgenomföringar i inmatningsdelarna ses över och tätas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev