Arbetsmiljön i småföretag inom oorganisk ytbehandling.

För att kartlägga de vanligaste arbetsmiljöproblemen i småföretag inom oorganiskt ytbehandlingsindusti samt undersöka om befintliga åtgärder är enkelt tillämpbara även i små företag, har 8 företag besökts. Vanliga småföretagsproblem, t.ex. undermålig belysning och ventilation samt drag från portar, finns även inom ytbehandlingsindustrin. Vid mätning av luftföroreningshalter har halter i samma storleksordning som nivågränsvärdet uppmätts endast under delar av arbetsdagar, t.ex för cyanid, svavelsyra, alkali. Halter över korttidsgränsvärdet för tri har uppmätts. De stora problemen inom ytbehandlingsindustrin synes ligga på ett annat plan än det rent tekniska. I flera företag har kunskaperna bland anställda och i viss mån företagsledning om både processer och arbetsmiljörisker varit undermålig. Ytbehandlingsverkstäderna har även i flera fall varit inrymda i undermåliga lokaler, vilket påverkar förutsättningarna att vidta arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Prenumerera på våra nyhetsbrev