Arbetsmiljön i sågverk. Mätning av halterna av olika luftföroreningar i såghus.

Vid avbarkning och sågning av timmer sprids damm till luften i arbetsmiljön. Vid lagringen kan mikroorganismer d v s bakterier och mögelsvampar växa till i virket. Hur omfattande tillväxten är beror på temperatur, pH, vattenhalt mm. Om förutsättningarna för tillväxt av mikroorganismer varit goda kan betydande mängder mikroorganismer spridas till arbetsmiljön. I s k Gramnegativa bakterier finns endotoxiner som om de sprids till luften kan orsaka besvär efter inandning av förhöjda halter. I denna studie har halten bakterier, Gramnegativa bakterier, mögeldiasporer, endotoxiner, terpener och damm mätts i luften i arbetsmiljön vid olika platser i tre såghus. I ett såghus mättes halten formaldehyd. Vid två av anläggningarna sågades färsk furu och vid en anläggning färsk gran. Vid en av anläggningarna gjordes ytterligare en mätning vid sågning av gran som, under lagring, bevattnats med recirkulerat vatten. Samtliga tre anläggningar var moderna och väl underhållna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev