Arbetsmiljöåtgärder vid skrotsmältning. Utformning av utsug för rökgaser och ventilering av travershytter.

Vid skrotsmältning i stålverk exponeras personal för kemiska hälsorisker i form av bl a damm och bly. Även andra ämnen, t ex dioxiner förekommer i arbetsmiljön. Som ett underlag för det fortsatta miljö- och arbetsförbättrande arbetet inom stålverk, har några åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och/eller minska emissionerna till den yttre miljön utvärderats. Dessa åtgärder är - 'det slutna stålverket' där rökgaser från ugnen evakueras via takhuvar och andra utsug och renas i slangfilter innan de ventileras ut. * evakuering av rökgaser med takhuvar och en rörlig utsugshuv, s k VRO och rening av rökgaser i slangfilter. * ventilering av travershytter med uteluft istället för filtrerad luft från den omgivande lokalen. Åtgärderna har utvärderats med avseende på effekt på arbetsmiljö, funktion, driftserfarenheter, ekonomi och huruvida de är enkelt överförbara till andra stålverk. De två förstnämnda åtgärderna har även utvärderats ur miljösynpunkt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev