Arbetsmiljöåtgärder i småföretag

28 företag inom kemisk-teknisk industri i Stockholmstrakten har återbesökts, för att studera vilka åtgärder som vidtagits respektive ej vidtagits efter första besöket vid företaget. Vid det första besöket påpekades arbetsmiljöbrister och föreslogs arbetsmiljöåtgärder. Uppföljningen har dels visat att arbetsmiljöarbetet i det enskilda företaget är starkt beroende av kunskap och intresse hos företagsledning och personal. Vidare finns en sammanställning som visar hur olika förutsättningar hos företagen påverkar arbetsmiljöarbetet. En modell över hur besluten om åtgärder går till presenteras. I rapporten visas även att hindren för att genomföra olika typer av arbetsmiljöåtgärder kan variera avsevärt beroende på typ av åtgärd. I raporten sammanfattas slutsatserna i ett avsnitt där det skisseras hur företagens interna arbetsmiljöarbete, den externa arbetsmiljöstödet samt arbetsmiljöinformation och -utbildning bör utformas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev