Arbetsmiljö vid avfallsupplag

Kemiska risker i arbetsmiljön vid avfallsupplag har undersökts. Kompaktorförarnas exponering för damm och kvicksilver är genomgående låg. Vid speciella typer av avfall och vindförhållanden, kan dock dammhalterna bli höga. Kompaktorhytterna bör därför ventileras med luft som renas i mikrofilter. Mätningar som gjorts på gaser som avges från avfallsupplaget, visar också de låga halter av kvicksilver men högre freonhalter. Freonhalterna vid upplagsytan ligger dock avsevärt under det hygieniska gränsvärdet. Mätningar har gjorts vid en upplagsbrand. Mätningarna visar att klorbensener bildas vilket indikerar att även dioxiner kan bildas. Uppföljande dioxinmätningar är därför befogade.

Prenumerera på våra nyhetsbrev