Arbetsmiljö och industrisanering. En granskning av risker och förslag till åtgärder.

Arbetsmiljön vid industrisanering har studerats. De arbetsmoment som ingått i studierna är: - rengöring av cisterner för bl.a. avfall och kemikalier - rengöring av processutrustning - städning (grovrengöring) av industrilokaler - slamsugning - rivning - färgborttagning. I rapporten beskrivs hur dessa arbeten normalt görs och vilka arbetsmiljöriskerna är vid dem. Generellt sett exponeras sanerarna för olika kemiska ämnen, bl.a. damm, natriumhydroxid-aerosol och lösningsmedel. Dessutom är höga bullernivåer, vibrationer, tungt arbete i besvärliga arbetsställningar och dålig belysning vanligt. I rapporten ges förslag till åtgärder både av teknisk och organisatorisk natur för att förbättra sanerarnas arbetsmiljö.

Prenumerera på våra nyhetsbrev