Arbetsmiljö i samband med rörarbete inom processindustrin. En undersökning vid tre större företag.

Arbetsmiljön i samband med rörarbete inom processindustrin har studerats vid tre större företag. Arbetet är fritt och relativt varierande men resultaten visat också att rörmontörerna är en utsatt yrkesgrupp ur många avseenden (buller, belysning, klimat, kemiska hälsorisker, ergonomi). För att förbättra förhållandena på kort sikt förslås att man i första hand inriktar sig på ett förebyggande och planerat underhåll så att blixtutryckningar kan undvikas. När man sedan har bestämt sig för att ett ingrepp skall göras i anläggningen måste arbetet föregås av noggrann planering så att brister i arbetsmiljön kan undvikas. Lämpligen använder man sig av skrivna instruktioner för varje typarbete där arbetsmetodik, aktuella risker samt skyddsåtgärder anges. På längre sikt föreslås att man från företagens sida redan vid förprojekteringen av en ny anläggning eller anläggningsdel projekterar för en bra underhållsmiljö. Experter, d v s oftast underhållsarbetarna själva, måste alltså tas in i ett tidigt skede. Detta leder till förbättrad ekonomi genom lägre underhållskostnader kombinerat med bättre miljö för underhållsarbetarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev