Arbetsmiljö för anställda ibemanningsföretag

Arbetsmiljöarbetet och -ansvaret för anställda i bemanningsföretag är delat mellan bemanningsföretaget och det inhyrande företaget.

För att förstå hur arbetsmiljöarbetet fungerar och varför det ibland inte fungerar har viintervjuat 38 arbetsskadade bemanningsanställda om deras arbetsolyckor samtföre-trädare för fyra bemanningsföretag och två kundföretagmed väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Intervjuerna speglar svaga punkter i det komplexaarbetsmiljöarbetetoch framgångsrika sätt att hanteradessa. Resultatendiskuterades vid en workshopom arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete i samarbete mellan bemanningsföretag och inhyrande företag.

Vid workshopen deltog representanter för aktörer, som på olika sätt är involverade i arbetsmiljöarbetet för anställda i bemanningsföretag.Ett resultat i projektet är att god och säker arbetsmiljö för konsulterna ofta går hand i hand med kunniga konsulter och god kvalitet i de tjänster som bemanningsföretagen utför.

Med denna utgångspunkthar viutvecklat ett underlag för arbetsmiljöarbetet somvisar hur olika aktörer i bemanningsföretag och i inhyrande företagkan bidra till ett effektivt arbetsmiljöarbeteför inhyrda konsulter.

Underlaget karaktäriseras av redundans, dvs. att arbetsmiljöarbetet ska fortsätta fungera även om någon aktör inte skulle fullgöra sina skyldigheter.

Underlaget visar hur olika aktörer i bemanningsföretag och inhyrande företag kan bidra, exempelvis ledningen, chefer och arbetsledare, konsulten samt skyddsombud, samt hur dessa aktörer kan bidra inför, underoch efteranlitande av bemanningsföretag och omen arbetsskada eller ett tillbud inträffar.

Viktiga delar i arbetsmiljöarbetet är policys och värderingar i bemannings-och inhyrande företag och hur dessa implementeras i det dagliga arbetet i verksamheten.

En viktig fråga är var gränsen går för att bemanningsföretag ska välja att inte hyra ut konsulter på grund av risker ochbrister i arbetsmiljön.Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren.

Prenumerera på våra nyhetsbrev