Arbetshygienska mätningar vid träimpregnering - förslag till ledparametrar

Arbetshygieniska mätningar vid tryckimpregnering kan bli omfattande, om man skall mäta samtliga ämnen med hygieniska gränsvärden. Nedan presenteras en strategi för förenklade mätningar,där en ledparameter valts ut för olika typer av impregneringsmedel. Förslag till ledparametrar: CCA-medel (koppar, krom, arsenik) - krom. 'ledparametergränsvärde' 50% av kromatgränsvärdet. CCB, CCP och CC-medel (koppar, krom och bor eller fosfor) - krom. Cuprinol Tryck - ammoniak. TBTO- och TBTN-medel (tennorganiska föreningar i lacknafta) - lacknafta. Kreosot - bifenyl och ev. naftalen. I rapporten anges lämpliga provtagnings- och analysmetoder för ledparametrarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev