Är luftföroreningar ett problem vid fotoframkallning i butiker?

Idag finns ca 550 fotobutiker i Sverige med egen framkallning. Framkallningen görs på plats i butiken i en relativt automatiserad process. Literaturreferenser om halter i luften av fotokemikalier i butiker är det förhållandevis sparsamt med. Det finns två huvudtyper av framkallningsmaskiner, minilab och mikrolab. Minilabben har flera maskiner, som har större kapacitet och kräver mer passning. De färdigblandade fotovätskorna innehåller olika salter upp tillca 20 %. Av andra ämnen, t ex aminer, alkohloer mm, är halten oftast ej högre än ca 1 %. I butiksluften vid framkallningen kan vissa fotokemikalier förekomma i gasform, bl a aminer, alkoholer, syror samt en del övriga ämnen. Vissa typer av kemikalier kan ge en karakteristisk lukt t ex aminer. Andra kan ge en mer stickande lukt t ex syror och aldehyder. Några ämnen i luften har undersökts, som är av intresse ur arbetshygienisk synpunkt: formaldehyd, svaveldioxid, ammoniak, ättiksyra. Av dessa uppmättes halter under eller omkring 1 % av resp nivågränsvärden (NVG). Provtaging med ett FTIR-instrument har också gjorts för att mäta andra ämnen. Halter över instrumentets detektionsgräns har inte uppmätts. Även om halterna av fotokemikalier är låga bör man iaktaga försiktighet för att undvika kontakt med kemikalierna. Givetvis bör alla maskiner förses med väl fungerande punktutsug samt vara i funktion. Punktutsugen är även viktiga för att föra bort värme från maskinerna, så att dessa ej onödigtvis värmer upp butiken med ökad avdunstning och luktspridning som följd. Skyddshandskar skall användas vid risk för kemikaliekontakt t ex vid påfyllning, tömning etc.

Prenumerera på våra nyhetsbrev