Analys av snöprover från omgivningen kring torvkraftverket i Kuopio, Finland.

Snöprover har insamlats från 18 lokaler i riktning SV från torvkraftverket i Koupio, Finland. Alla prover har analyserats på organiskt kol och tungmetaller. Tungmetallhalterna analyserades som totala halter definerade som de syralösliga halterna. De analyserade tungmetallerna utgörs av As, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, V och Zn. För vissa prover analyserades även halten av suspenderad substans, löst och partikulärt organiskt kol och PAH.

Prenumerera på våra nyhetsbrev