Analys av kondensat från rökgaskondenseringsenhet från CleanBioHeat - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

CleanBioHeat har utvecklat en produkt, FGR®, som renar rökgaser från värmepannor samtidigt som den ger en ökad en värmeutvinning. Då den används på mindre pannor kan den hjälpa exempelvis kursgårdar/hotell, växthus och mindre fjärrvärmeanläggningar att minska sin miljöpåverkan. Vid reningen hamnar en del av partiklarna från luften istället i kondensvattnet och i detta projekt har IVL hjälpt CleanBioHeat med kemiska analyser för att bättre kunna bedöma om kondensaten är rena nog att släppas ut till dagvatten och sjöar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev