Anaerob-aerob drift av luftade dammar för skogsindustriell avloppsvattenrening

Möjligheter att åstadkomma elenergibesparingar inom skogsindustrin genom modifiering av luftade dammar till anaerob-aerob drift har studerats i laboratorieskala. I tre parallella system behandlades avloppsvatten från tillverkning av såväl oblekt som blekt sulfatmassa samt avloppsvatten från CTMP-tillverkning. I samtliga 7 genomförda försök var den totala uppehållstiden 7 dygn. Behandlingen genomfördes vid rumstemperatur (20-22ºC) efter pH-justering, men utan tillsats av närsalter. Inverkan av avloppsvattnets uppehållstid under anaeroba betingelser liksom inverkan av slamrecirkulering undersöktes. Uppehållstiden i det anaeroba steget var härvid antingen 2,3 eller 4,6 dygn, dvs antingen 33 eller 66% av dammens totalvolym utgjorde ett anaerobt behandlingssteg. Ett kontrollförsök drevs under betingelser motsvarande de som upprätthålls sommartid i konventionella luftade dammar, dvs med hela volymen luftad. Försöksresultaten visar att för avloppsvatten från såväl oblekt som blekt sulfatmassa kan samma eller bättre behandlingsresultat erhållas vid övergång från helt anaerob till kombinerad anaerob-aerob drift

Prenumerera på våra nyhetsbrev