Allt du vill veta om glykoletrar! Vissa glykoletrars kemiska och fysikaliska egenskaper, biologiska effekter, förekomst i arbetsmiljön och mätmetoder.

Glykoletrar har på senare tid tilldragit sig stor uppmärksamhet p.g.a de skador på fortplantningen som uppstått efter exponering (djurförsök) för etylenglykolmonometyler (EGME), etylenglykolmonoetyleter (EGEE) eller motsvarande estrar (EGMEA och EGEEA). Upptäckterna har resulterat i nya, lägre hygieniska gränsvärden i en rad länder däribland Sverige. Glykoletrar används bl.a. i färg, lack lim, färgborttagningsmedel, rostborttagningsmedel, biltvättmedel, rengöringsmedel, hydrauloljor, skäroljor, bekämpningsmedel, bromsvätskor och kosmetika. Uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister 1985 och 1990 visar att användningen av vissa av glykoletrarna (EGEE, EGEEA och DEGBE) minskat markant medan användningen av andra ökat markant. Undersökta propylenglykoletrar samt etylenglykolmonobutyleter (EGBE) tycks inte ge upphov till reproduktionsstörningar. EGBE samt i mindre utsträckning även EGME och EGEE påverkar blodet med bl.a. minskat antal röda blodkroppar som följd. Några undersökta dietylenglykoletrar har haft viss effekt på reproduktion eller blodbild. Inga tecken som tyder på att glykoletrar skulle ge upphov till skador på arvsanlagen eller orsaka cancer har framkommit i de få undersökningar som rapporterats. Ett fall av kontaktallergi mot EGMEA finns rapporterat. Flera fall av hjärnskador efter långvarig och hög exponering för EGME har rapporterats. Glykoletrar tas upp lätt via både lungor och hud. Risken för hudupptag får dock anses större än risken för inandning av större mängder p.g.a. glykoletrarnas låga flyktighet. De glykoletrar som undersökts beträffande miljöeffekter kan betraktas som relativt lågtoxiska mot vattenlevande organismer. Nedbrytbarheten varierar mellan olika glykoletrar och endast ett fåtal av undersökta produkter uppnår kriteriet för lättnedbrytbarhet. Det tillgängliga faktaunderlaget, ibland knapphändigt, ger inte anledning att miljöfarlighetsmärka genomgångna glykoletrar. Åtgärder för att minska exponeringen för glykoletrar kan vara: - byte till mindre hälsoskadlig produkt, - inkapsling eller punktutsug vid enskilda arbetsplatser, - personlig skyddsutrustning som t.ex. andningsskydd och handskar. Provtagnings- och analysmetoder behandlas också i rapporten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev