Abborryngel som mätare av kvicksilverbelastningen.

De senaste åren har kvicksilverproblematiken åter blivit högaktuell. Orsakerna till detta är flera. - De restriktioner för utsläpp av kvicksilver som genomfördes i slutet på 60-talet har hittills inte fått till följd att halterna i insjöarnas fiskbestånd har minskat. - Den pågående försurningen av mark och vatten har visats ytterligare öka metylkvicksilverhalten i drabbade insjöfiskbestånd. - Antalet sjöar där gäddans kvicksilverhalter överskrider 1 mg/kg är betydligt större än antalet svartlistade sjöar. - Nya forskningsresultat antyder att skador på människofoster av metylkvicksilver kan ske vid lägre koncentrationer än vad man tidigare ansåg och som ligger till grund för svartlistningsgränsen på 1 mg Me-Hg/kg fiskmuskulatur. Målsättning med projektet. Att utarbeta ett karteringsinstrument för metylkvicksilverbelastningen i svenska sjöar. Att studera sjökalkningens effekter på metylkvicksilverhalterna i fisk.

Prenumerera på våra nyhetsbrev