Styrmedelseffekter på utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser - Nulägesanalys av åtta förbränningsanläggningar

Styrmedel för utsläpp av luftföroreningar respektive växthusgaser kan ha en samverkande eller motverkande effekt. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt hur utsläpp av kväveoxider och partiklar från en förbränningsanläggning påverkas av klimatstyrmedel och hur utsläpp av växthusgaser påverkas av luftstyrmedel

Sammanfattning

Genom att beräkna det pengaflöde som åtta ekonomiska styrmedel orsakar åtta olika typer av förbränningsanläggningar har anläggningarnas åtgärder för att minska utsläpp bedömts. Åtgärdernas effekt på utsläppen har därefter uppskattats baserat på de regleringar som anläggningen omfattas av.

Studien visar att klimatstyrmedel för förbränningsanläggningar kan leda till högre utsläpp av luftföroreningar och styrmedel för luftföroreningar kan leda till högre utsläpp av växthusgaser. Klimatstyrmedlens effekt på luftföroreningar begränsas dock av att begränsningsvärden för utsläpp vid förbränning av biobränslen begränsar den potentiella utsläppsökningen av luftföroreningar. Luftstyrmedlens påverkan på växthusgaser bedöms vara mycket liten.

Studien visar också att styrmedlen i vissa fall samverkar med varandra. Här ingår framför allt styrmedel som syftar till energieffektivisering, som leder till minskade utsläpp av växthusgaser såväl som luftföroreningar, men även denna effekt bedöms överlag vara liten.

Nyckelord: Styrmedel, luftföroreningar, växthusgaser

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C563

Författare: Ingrid Mawdsley, Lovisa Källmark, Stefan Åström

Ladda ner publikation

Prenumerera på våra nyhetsbrev