Referensbyggnaden Blå Jungfrun med träbaserade element med lättbalkar och cellulosaisolering - en klimatdeklaration för hela byggnaden och livscykeln

IVL har tillsammans med KTH genomfört utförliga beräkningen med livscykelanalys (LCA) för ett antal olika byggplattformar baserade på referenshuset Blå Jungfrun. Beräkningarna omfattar en hel livscykel och samma funktionskrav vilket gör att resultatet för de olika byggplattformarna är jämförbara. Denna rapporten har lagt till ytterligare en byggplattform baserat på byggnadselement uppbyggda av Masonitereglar, samt att cellulosaisolering har används.

Sammanfattning

Denna rapport bidrar med ytterligare en jämförbar byggplattform enligt referensbyggnaden Blå Jungfrun med lättreglar och prefabricerade element av träbaserade material. Resultatet visar att detta byggsystem har lägre klimatpåverkan än de hittills analyserade byggplattformarna och har en klimatpåverkan för byggskedet på 176 kg CO2/m2 Atemp. Detta är ett resultat ligger i nivå med en klimatpåverkan som ett normalt småhus. Det aktuella byggsystemet med cellulosaisolering har, likt massivbyggande med KL-trä, en större andel inbyggt biogent kol mätt i koldioxid (CO2) än vad som släpps ut i bidrag till klimatpåverkan mätt i koldioxidekvivalenter (CO2e) under byggskedet.

För byggarbetsplatsen klimatpåverkan har schablondata använts på samma sätt som i tidigare analyser av jämförelsehuset Blå Jungfrun (Erlandsson m.fl. 2018). Beräkningen inkluderar en mängdad resurssammanställning för alla de utvalda byggdelar som ska ingå i den kommande obligatoriska klimatdeklarationen. För de byggdelar som ligger utanför denna systemgräns, dvs invändiga ytskikt och rumskomplettering samt alla installationer, har schabloner använts. Dessa schabloner för byggdelar utanför Boverkets föreslagna systemgräns för den obligatoriska klimatdeklarationen, motsvarar drygt en tredjedel av den totala klimatpåverkan från alla byggvaror under byggskedet. Vi kan således konstatera att när vi gör miljöförbättringar i framtiden så kommer det finnas ett ökat intresse att även analysera dessa byggdelar, som ligger utanför den lagstadgade systemgränsen, om vi ska kunna göra ytterligare klimatförbättringar och sträva mot en klimatneutral byggnad

Medarbetare: Martin Erlandsson

Nyckelord: Klimtadeklaration, referens-byggnad, lättbyggndskalkyl

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C558

Författare: Martin Erlandsson, Jan-Anders Jönsson Daniel Petersson

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.