Att styra mot minskad bilparkering - om plan- och bygglagen, p-tal och mobilitetsåtgärder

Detta är ett kunskapsunderlag i forskningsprojektet ”Kompark” som finansieras av Energimyndigheten. Projektet rör potentialer och barriärer för olika parkeringsstyrmedel i större städer. Denna delrapport belyser rättsliga förutsättningar i plan – och bygglagen (PBL), och diskuterar aktörers syn på lagens hinder och möjligheter.

Sammanfattning

Idag uppfattas plan- och bygglagen kräva att nybyggda fastigheter ska ordna med den bilparkering som behövs för den specifika fastigheten. Dagens regelverk ger dåligt stöd för kommunen att styra mot ett minskat framtida bilinnehav i städer. Arbetet med mobilitetsåtgärder som minskar boendes behov av egen bil skulle få bättre stöd om ändringar av görs av lagen.

Bilparkering måste ses i ett områdesperspektiv. PBL:s uppdelning i kvartersmark och allmän plats försvårar områdesplanering för parkering då tillgång och pris på gatuparkering påverkar nyttjandet av p-platser på kvartersmark. Mobilitetsåtgärder behövs även för att sänka de kringboendes parkeringsbehov.

Rapporten innehåller förslag på regeländringar, i slutsatserna.

Nyckelord: parkering, mobilitet, PBL

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C554

Författare: Åsa Romson, Fredrik Holm Maria Ivansson

Ladda ner publikation

Prenumerera på våra nyhetsbrev