Internationell omvärlds- och nulägesanalys för godstransporter

Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp den nationella godstransportstrategins genomförande och att utvärdera resultatet av arbetet under perioden 2018–2022. I denna rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) på uppdrag åt Trafikanalys genomfört en nuläges- och omvärldsanalys samt tagit fram förslag på indikatorer som ett led i utvärderingen av godstransportstrategin. Syftet är att belysa utvecklingen i Sverige genom internationella jämförelser, med fokus på EU-länder, länder i Sveriges närhet och länder som Sverige har ett stort utbyte med.

Sammanfattning

Som underlag för Trafikanalys fortsatta arbete har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram denna omvärlds- och nulägesanalys med förslag till indikatorer för uppföljning av den nationella godstransportstrategin.

Ett av målen i uppdraget var att i fallstudier för Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland beskriva respektive lands mål, styrning och åtgärder inom godstransportområdet samt analysera likheter och skillnader jämfört med Sverige och hur deras arbete kan påverka Sveriges möjligheter att nå målen i godstransportstrategin. Utifrån dessa fallstudier kan vi konstatera att klimatfrågan är betydelsefull i samtliga studerade länder där mål finns för minskade växthusgasutsläpp från transporter, det är dock inte alltid nedbrutet på mål om minskade växthusgasutsläpp specifikt för godstransporter.

I framtagandet av indikatorerna har fokus varit att identifiera mått där uppföljning kan göras med regelbundenhet, helst årligen, och där underlaget genereras på samma sätt varje gång. På så sätt kan utvecklingen inom ett insatsområde jämföras mellan åren och trender analyseras. Eftersom uppföljningen syftar till att kunna göra en internationell jämförelse har vi utgått från mått där det finns internationellt tillgängligt underlag och statistik, exempelvis från internationella databaser, statistikkällor och undersökningar. Vissa indikatorer kan kräva bearbetning av statistik som idag samlas in av myndigheter och/eller institut. I de fall statistikunderlag saknas beskrivs vilket underlag som föreslås för att kunna följa upp indikatorn. Uppföljningen av strategin är främst inriktad på att mäta effekterna av de insatser som görs inom respektive insatsområde.

Nyckelord: gods, transporter, godstransportstrategi, omvärldsanalys

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C472

Författare: Sara Anderson, Sara Sköld, Anna Mellin, Lovisa Källmark, Åsa Romson

Ladda ner publikation

Prenumerera på våra nyhetsbrev