Luftkvalitet i stadsutvecklingsprocessen Del ett: Kartläggning av kommuner och länsstyrelsers arbete, samt vad som skulle gynna arbetet i framtiden

Intervjuer med kommuner och länsstyrelser har genomförts för att kartlägga hur luftkvalitetsaspekten hanteras i stadsutvecklingsprocessen. Studien visar att ett stort engagemang och intresse finns för frågan. Dock finns förbättringspotential, och ett antal förslag på hur arbetet med luftkvalitet kan gynnas i framtida stadsutveckling har identifierats.

Sammanfattning

Det sammantagna intrycket är att en stark vilja finns i kommuner och vid länsstyrelser för att skapa god luftkvalitet i de berörda städerna. Luftkvalitetsaspekten finns alltid med i planarbetet, men hantering av luftkvalitetsfrågan varierar kraftigt. Där tydliga och detaljerade riktlinjer och mallar finns, upplevs detta som en stor hjälp i arbetet. Riktlinjer och mallar gynnar även erfarenhetsöverföring till nya medarbetare, och minskar risken för att arbetet påverkas negativt då erfarna medarbetare slutar.

I de fall då luftutredning krävs, upplevs en stor svårighet vara bedömning av vilka krav som bör ställas på utredningen, speciellt på val av beräkningsmodell och indata. Studien visade även att tolkningen av hur miljökvalitetsnormer (MKN) ska tillämpas i plan och bygglagen (PBL) varierade, och att uppföljning av påverkan på luftkvaliteten efter färdigställande är önskvärt men i nuläget sällan görs.

Studien har resulterat i ett antal förslag på hur arbetet med luftkvalitet kan förbättras vid framtida stadsutveckling. Förslagen inkluderar bland annat förtydligad vägledning om hur MKN ska tillämpas i PBL, tydliga riktlinjer för hur en luftutredning bör utföras, mer omfattande riktlinjer med tydligt fokus på miljömål, krav på uppföljning efter färdigställande, ökad kunskap och ökade möjligheter till samarbete, erfarenhetsutbyte och fortbildning.

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C470

Författare: Jenny Lindén, Malin Fredricsson, Tobias Helbig

Ladda ner publikation

Prenumerera på våra nyhetsbrev