Regional screening 2008. Analys av fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar, tennorganiska föreningar och ytterligare antifoulingämnen i miljöprover

Sammanfattning

Prov från svensk yttre miljö har analyserats på en eller flera av ämnesgrupperna fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar och tennorganiska föreningar. Proven omfattar främst vatten och slam från kommunala reningsverk, ytvatten och sediment. Sediment har även analyserats på diuron, irgarol 1051, DCOIT (Sea nine 211) och capsaicin

Nyckelord: "Nonylfenol; oktylfenol; triklosan; bisfenol A; dietylftalat; di-iso-butylftalat; di-n-butylftalat; butylbensylftalat; di-(2-etylheyl)ftalat; di-n-oktylftalat; di-iso-nonylftalat; di-iso-decylftalat; didecyldimetylammoniumklorid; cetrimoniumklorid;monobutyltenn; dibutyltenn; tributyltenn; monofenyltenn; difenyltenn; trifenyltenn; monooktyltenn; dioktyltenn; diuron; irgarol 1051; cybutryne; DCOIT; capsaicin; vatten, sediment; slam; biota"

Typ: Rapport

År: 2010

Rapportnummer: B1934

Författare: Lennart Kaj, Ann-Sofie Allard, Liselott Egelrud, Mikael Remberger, Per Wiklund, Eva Brorström-Lundén

Ladda ner publikation

Prenumerera på våra nyhetsbrev