Läkemedel i Vitsån - Undersökning av koncentrationer i recipienten och fiskförsök med avloppsvatten från Fors reningsverk

Många svenska kommunala reningsverk utreder möjligheterna att förbättra avskiljningen av läkemedelsrester i avloppsvattnet. I detta projekt har ett fiskförsök utförts där öring från lokala fiskbestånd exponerats för avloppsvatten från Fors reningsverk i Haninge kommun. Avloppsvatten har i en pilotanläggning renats med olika tekniker . Den fysiologiska responsen hos fisken efter en månads exponering i akvarier för de alternativt behandlade avloppsvattnen har mätts med olika biomarkörer. Parallellt har även förekomsten av läkemedelsubstanser och östrogena hormoner i primärrecipienten Vitsån kartlagts.

Sammanfattning

Vitsån, ett litet vattendrag på Södertörn, avvattnar ett drygt 50 km2 stort avrinningsområde där det förekommer betydande arealer med jordbruksmark och tätortsbebyggelse. Vitsån är primärrecipient för renat avloppsvatten från Fors reningsverk som behandlar spillvatten från Västerhaninge och Tungelsta. Vitsån har höga naturvärden, bland annat finns där en reproducerande population av havsöring. Haninge kommun utreder den framtida driften vid Fors reningsverk och ser ett behov av utbyggnad. I en förstudie, till del finansierad av Naturvårdsverket och koordinerad av teknikkonsulten Ramboll, har alternativa reningskoncept studerats. IVL Svenska Miljöinstitutet har i projektet bidragit dels med insamling, kemisk analys och utvärdering av koncentrationer läkemedel, antibiotika och hormoner i avlopps- och recipientvatten, dels genom att i ett pilotförsök, där olika reningsalternativ testats, utvärdera deras potential att reducera toxicitet gentemot fisk.

Provtagningar av recipientvatten indikerar att organismer i nedre delen av Vitsån exponeras för förhållandevis höga nivåer av läkemedel, bland annat av den smärtstillande substansen diklofenak. Det genomförda fiskförsöket, där juvenil öring av samma stam som naturligt förekommer i Vitsån, under kontrollerade former exponerades för renat avloppsvatten, indikerar att det i nuvarande utgående avloppsvatten finns ämnen som har potential att förorsaka subletala toxiska effekter på fisk. I försöket manifesterades det i form av avvikelser i biomarkörer i blod, som har betydelse för bland annat fiskens syreupptagningsförmåga. Försöket gav också en klar indikation på att de båda testade reningskoncepten, ozonering i kombination med sandfiltrering respektive filtrering med aktiverat kol, eliminerar denna typ av effekt, och att detta samvarierar med en effektiv avskiljning av läkemedel.

Medarbetare: Tomas Viktor, Hannes Waldetoft, Musbau Adeoye Bello, Bahare Esfahani

Nyckelord: läkemedelsrester, antibiotika, hormoner, fisk, fiskförsök, Vitsån, avloppsvatten

Typ: Rapport

År: 2021

Rapportnummer: C578

Författare: Tomas Viktor, Linda Andersson, Musbau Adeoye Bello, Hannes Waldetoft, Bahare Esfahani

Ladda ner publikation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev