Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige Ozonmätnätet i södra Sverige 2020

Denna rapport presenterar resultaten från 2020 års mätningar inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige”. ”Ozonmätnätet i södra Sverige” startades 2009 av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Göteborgs universitet, på uppdrag av ett antal länsstyrelser och luftvårdsförbund i södra Sverige. Huvudsyftet med mätningarna inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige” är att ge en förbättrad regional uppskattning av eventuella överskridanden av de ozonindex som beskriver inverkan av marknära ozon på växtligheten (AOT40).”Ozonmätnätet i södra Sverige” bidrar även till den nationella övervakningen av ozonhalterna, då programmet ger mer detaljerad information av ozonvariationen i södra Sverige.

Sammanfattning

Förekomsten av marknära ozon beror på utsläpp av ozonbildande ämnen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Ozonhalterna i ett område varierar bland annat beroende på områdets topografi (höglänt eller låglänt) samt dess avstånd från havet. Tillsammans påverkar dessa regionala omständigheter den lokala ozonförekomsten. Detta ligger till grund för den geografiska uppdelning i fem olika zoner i södra Sverige som görs inom detta mätprogram. Uppdelningen baseras främst på geografisk position i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Ozonhalterna vid olika närliggande platser kan skilja sig åt relativt mycket, därför har varje zon även delats in i tre lokaltyper (höglänta, kustnära eller låglänta).

Ozonmedelhalter och AOT40
Generellt var ozonhalterna (AOT40) i södra Sverige under sommarhalvåret 2020 låga, speciellt tydligt var detta i juli då AOT40 var mycket lågt.

Miljökvalitetsmål (miljömål) för ozon
Miljökvalitetsmålets precisering för ozon (målvärde: AOT40, april-september, 10 000 µg m-3 timmar):

Under april-september 2020 överskreds miljökvalitetsmålets precisering inom Frisk Luft i höglänta områden i kustzonen om man ser till medelvärdena för de olika områdena och zonerna. Speciellt i kustzonen var dock spridningen stor, vilket innebär att det finns andra områden i kustzonen där miljömålets precisering kan ha överskridits. Detta gäller särskilt de sydligaste delarna av södra Sverige, Skåne, Blekinge, Kalmar län och södra Halland. Även i den sydvästligaste delen av den centrala zonen var AOT40 höga, vilket gör att även i låglänta områden i de delar av Hallands län som tillhör den centrala zonen kan preciseringen ha överskridits.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för ozon
Nu gällande MKN för ozon (målvärde: 6 000 µg m-3 timmar beräknat som AOT40, maj–juli): De beräknade AOT40-värdena överskred inte den nu gällande miljökvalitetsnormen (MKN), i något område i någon zon under 2020.

Medarbetare: Helena Danielsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Per_Erik Karlsson

Nyckelord: Marknära ozon, zoner, regioner, län, miljökvalitetsnormer, miljömål, topografi, kustnära

Typ: Rapport

År: 2021

Rapportnummer: C582

Författare: Gunilla Pihl-Karlsson, Helena Danielsson, Per Erik Karlsson, Håkan Pleijel

Ladda ner publikation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev