Miljömål i transportplaneringen - Hur miljömål hanteras på nationell, regional och lokal nivå vid planering av infrastruktur

Rapporten presenterar resultaten av forskningsprojektet ”Stafetten – från nationella klimat- och miljömål till lokal infrastrukturplanering”. Syftet har varit att undersöka miljömålens roll för transportplaneringen på nationell, regional och lokal nivå, samt att föreslå hur miljömålen kan få större genomslag. Projektets resultat kan användas som underlag av tjänstepersoner som arbetar med transportplanering och miljömålsarbete samt av politiker som sätter upp mål för miljöarbete och transportplanering på olika nivåer.

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar ett forskningsprojekt som har studerat hur miljömålen hanteras på nationell, regional och kommunal nivå och hur de bättre skulle kunna styra planeringen av infrastruktur. Forskarna har analyserat formella underlag och gjort intervjuer med planerare på olika nivåer. Resultatet visar att miljömålen för transportsektorn uppfattas som otydliga och anses ofta stå i konflikt med mål om exempelvis regional utveckling och bostadsförsörjning.

Planeringen utformas inte så att den bidrar till att miljömålen nås. Författarna skriver att det krävs större politisk tydlighet om hur hänsyn ska tas till målen om klimatomställning och miljöanpassning i infrastrukturplaneringen. En gemensam målbild av vad en omställning av transportsystemet innebär i förändrade prioriteringar skulle tydliggöra vad som förväntas av de olika aktörerna inom planeringen av transportsystemet. För att accelerera omställningen föreslås att tidigare beslut som motverkar målen omprövas och att medel styrs om till åtgärder som bidrar till att miljö- och klimatmålen nås.

Forskningen har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet.

Medarbetare: Mats-Ola Larsson, Linda Styhre

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C559

Författare: Mats-Ola Larsson, Fredrik Pettersson-Löfstedt Emma Lund, Linda Styhre

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.