Hållbar elektromobilitet - Vad krävs för att eldrivna vägtransporter ska vara miljömässigt och socialt hållbara

Den snabba introduktionen av elfordon kommer att minska utsläppen från vägtrafik kraftigt. Men att bara byta drivsystem är inte tillräckligt. Det krävs också att aktörerna i olika delar av värdekedjan fokuserar mer på mänskliga rättigheter i gruvor och fabriker, klimatpåverkan från tillverkning och väljer material som utgår från en långsiktig tillgång till naturresurser och kritiska material. I denna rapport görs en genomgång av de olika hållbarhetsaspekter som behöver hanteras och hur olika aktörerna kan bidra till en hållbar elektromobilitet.

Sammanfattning

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige gjort en översikt av förutsättningar för en miljömässigt och socialt hållbar elektrifiering av vägtransporterna. I rapporten görs en systematisk genomgång av värdekedjan för att identifiera frågor kring arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, miljö- och häloeffekter, olycksrisker, markanspråk till infrastruktur, användning av naturresurser och kritiska material, återanvändning och återvinning samt trängsel och trafikeffekter. Rapporten beskriver vad olika aktörer i värdekedjan kan göra för att bidra till en hållbar omställning.

Rapporten tar bland annat upp lagstiftning om socialt ansvarstagande i leverantörsleden, återvinning av fordon och en övergång från drivmedelsskatter till avståndsbaserad fordonsskatt. Den beskriver att tillverkare av fordon och komponenter behöver utveckla produkter som har ett lågt innehåll av sällsynta och konfliktrelaterade material som är lätta att återvinna, och de behöver ha rutiner på plats som säkerställer mänskliga rättigheter och förebygga barnarbete i sina leverantörsled. Köpare av fordon och transporttjänster behöver efterfråga eldrift i högre utsträckning än idag, men de behöver också börja ställa krav på miljödeklarationer och miljöupplägg för dessa produkter från sina leverantörer. Idéburna organisationer har en viktig roll för att driva på regelverk och bindande krav om ansvarstagande för förhållanden som rör miljö och mänskliga rättigheter.

Medarbetare: Henrik Kloo, Martin Persson, Mats-Ola Larsson, Mia Romare

Nyckelord: Mobilitet, transporter, fordon, elbilar, ellastbilar, elbussar, vätgas, bränsleceller, kritiska material, klimatpåverkan, elektromobilitet, social hållbarhet

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C552

Författare: Mats-Ola Larsson, Martin Persson, Mia Romare, Henrik Kloo

Ladda ner publikation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev