Cirkulär fordonsplast

Om mer plast från bilar kunde demonteras istället för att fragmenteras skulle mer högkvalitativt material kunna återvinnas istället för att bli industribränsle. Detta projekt har i liten skala testat separat insamling av stötfångare från både demonterare och verkstäder, vilket kan bidra till att få upp volymerna insamlad plast.

Sammanfattning

Det finns stor potential att öka materialåtervinningen av plast från fordonssektorn i Sverige. Idag går majoriteten av allt plastavfall från fordon till energiåtervinning eller används som bränsle i industrin. Detta gäller både plast i brännbart verksamhetsavfall från skadeverkstäder och plast från skrotade bilar som hamnar i blandade restfraktioner från fragmenteringsanläggningar.

Projektet Cirkulär fordonsplast har gjort försök med separat insamling av stötfångarplast från två skadeverkstäder och två demonteringsanläggningar under drygt två månader. Stötfångarhöljen som rensats från komponenter samlades in, kvalitetsgranskades och balades av Stena Recycling för vidare försäljning till återvinnare i Europa. Syftet var att undersöka vilka mängder plast som kan samlas in, utvärdera insamlingen ur ekonomisk och miljömässig synvinkel samt undersöka förutsättningarna för nationell uppskalning av insamlingssystemet ur olika aktörers perspektiv.

Följande faktorer anser projektet är avgörande för att kunna bygga upp ett nationellt insamlingssystem:
• hög insamlad volym
• kostnadseffektiva logistiklösningar
• att kostnader och intäkter fördelas över värdekedjan genom nya affärsmodeller.

Materialåtervinning av fordonsplast är positivt ur klimatsynpunkt. I projektet jämfördes avsättning till materialåtervinning med att materialet hanterades via förbränning och beräkningarna visade på en reduktion av CO2-ekvivalenter om ca 1,8 ton per ton återvunnen plast.

Nyckelord: plaståtervinning, fordon, stötfångare, insamling

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C481

Författare: Hanna Ljungkvist Nordin, Linnea Lindkvist, Saamet Ekici,

Ladda ner publikation