Underlag för utveckling av policy för förebyggande av avfall

Kunskapen om vinsterna med att arbeta med avfallsförebyggande borde spridas mer. De organisationer, både privata och offentliga, som vi har pratat med i projektet säger entydigt är att det har lönat sig att arbeta med avfallsförebyggande. De har sparat pengar, tid och inte minst så har de skapat arbetsplatser som de som jobbar där är stolta över.

Sammanfattning

Syftet med projektet var att bidra till kunskapsunderlaget för framtida beslut kring policy för avfallsförebyggande som leder till ökad resurseffektivitet. Projektet har genomförts i form av litteraturstudie men framförallt genom intervjuer och workshops med kommunala och privata organisationer.

Resultatet från projektet visar att det finns vissa faktorer som leder till framgång i arbete med avfallsförebyggande. Dessa är:

- Förankring i ledningen
- Styrning i form av målsättningar och uppföljningar mot målen
- Eldsjälar /dedikerad personal

Projektet visar att avfallsförebyggande arbete ur ett holistiskt perspektiv kan anses vara ’värt det’ på så sätt att de personella och ekonomiska insatser som läggs återbetalar sig. Vinster ges i form av till exempel besparingar i avfallskostnader, inköpskostnader, minskade kostnader för lagd arbetstid eller miljövinster från minskad klimatpåverkan. Det är dock vanligt att kostnader för vissa moment/inköp ökar medan vinsterna kan uppstå på andra (kanske nya) ställen i organisationen. Därför är det viktigt att man arbetar med frågan på en övergripande nivå i organisationen. Intervjuerna gör det också tydligt att arbetet ger positiva avtryck även i personalens uppfattning om arbetsplatsen och i vårdverksamheter ofta ökad trivsel.

Medarbetare: Filip Sandkvist, Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: avfallsförebyggande, styrmedel, kostnadsnyttoanalys, avfall, modell, utvärdering

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C480

Författare: Åsa Stenmarck, Filip Sandkvist, Jan-Olov Sundqvist, Tomas Ekvall

Ladda ner publikation