Simulering av energibesparingspotential genom renovering med Grundels fönstersystem

Denna rapport avhandlar energieffektiviseringspotentialen för ett bostadshus av Miljonprogramsstandard genom fönsterrenovering enligt företaget Grundels metod. Potentialen har uppskattats med avseende på en förbättring av klimatskalets isolerförmåga genom energisimuleringar av ett referenshus utförda i IDA ICE. Fönsterrenovering enligt Grundels metod uppskattades resultera i en minskning av byggnadens energibehov med ungefär 14 % för det aktuella referenshuset. Renoveringen uppskattades också leda till en minskning av byggnadens U-medelvärde, de genomsnittliga energiförlusterna genom ledning fördelade på byggnadens omslutande area, med ungefär 20 %.

Sammanfattning

Föreliggande rapport redovisar resultat från simulering av teoretisk energieffektiviseringspotential genom fönsterrenovering med metod enligt Grundels fönstersystem. Genomförda beräkningar har gjorts med utgångspunkt i ett hypotetiskt fall. Utifrån att åtgärden applicerats på ett referenshus som inte genomgått åtgärden i verkligheten. Således har framräknade resultat inte jämförts med uppmätta värden av byggnadens energibehov efter åtgärd.

Referensbyggnaden utgörs däremot av en verklig byggnad belägen i Lund och är vald utifrån att kunna vara en representativ byggnad för det bestånd som uppfördes under det så kallade miljonprogrammet. Resultatet som redovisas i rapporten, den framräknade minskningen av byggnadens energibehov genom åtgärden, fås genom skillnaden mellan en simulering före åtgärd och en efter.

Simuleringen av byggnaden före åtgärd, simulering av en baseline-modell, avser motsvara byggnaden med ursprunglig standard avseende klimatskalets isolerförmåga. Baseline-modellen och dess resultat är i möjligaste mån intrimmad mot uppmätta värden för referenshuset. I den modell som avser motsvara byggnaden efter genomförd fönsterrenovering är endast fönsterprestanda förändrad.

Åtgärden innebär, enligt redovisad indata, att U-värdet på byggnadens fönster minskar från ca 2,8 till ca 1,3 W/m², K. Detta resulterar, enligt genomförda simuleringar, i en minskning av byggnadens energibehov med ungefär 14 % (både enligt definition i BBR 24 och 25) och en minskning av byggnadens U-medelvärde (totala transmissionsförluster fördelade på byggnadens omslutande area) med ungefär 20 %.

Även om referensbyggnaden anses representativ för en byggnadsgrupp som utgör en betydande målgrupp för tillämpning av den aktuella åtgärden är redovisat resultat kopplat till, i rapporten, redovisade förutsättningar. Såväl byggnadens geometri och ursprunglig prestanda som dess tekniska system påverkar utfallet av den aktuella åtgärden. Byggnadens fönsterandel i förhållande till uppvärmd area och förhållandet mellan energiförluster genom klimatskal respektive ventilationssystem är två aspekter som kan påverka åtgärdens procentuella effekt på byggnadens totala energibehov.

Metoden har, vid redovisade förutsättningar, potential att såväl minska både byggnadens energibehov och dess miljöpåverkan som att förbättra den termiska komforten inomhus.

Medarbetare: Johan Larsson, Johanna Nilsson, Filip Sandkvist

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C385

Författare: Johan Larsson, Johanna Nilsson, Filip Sandkvist

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.