Truck lifting bigbag

Om projektet Sluta cirkeln för industriell plast

Sluta cirkeln för industriell plast är ett projekt som utvecklar system för insamling och högkvalitativ återvinning av tre olika sorters plastförpackningar inom industrin. När plasten används i nya produkter gör man både ekonomiska och miljömässiga vinster. I dag eldas stora värden upp.

I Sverige säljs cirka 217 000 ton plastförpackningar varje år, många med en mycket kort livslängd. Endast cirka 16 procent av det plastförpackningsavfall som samlas in separat återvinns till nytt material.

Industrins förpackningar tillverkas av mer homogena material och är mindre kontaminerade än hushållens, därför är de mycket lämpligare att återvinna. Men systemen som sluter dessa cirklar behöver förbättras.

Varje ton plast som förbränns genererar cirka 5 ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att förbränningen av plastförpackningar som används i Sverige påverkar klimatet med cirka 1 miljon ton koldioxidekvivalenter årligen. Om fler plastförpackningar skulle återvinnas kan både koldioxidutsläppen och användningen av jungfruligt material minska drastiskt.

Arbetsområden

Projektet tar ett systemperspektiv och arbetar därför inom flera områden:

 • Pilotutveckling – för att skala upp tekniker för återvinning
 • Hållbarhetsbedömning – för att kunna värdesätta den återvunna plastens hållbarhetsaspekter
 • Affärsutveckling – för att bland annat tydliggöra det ekonomiska värdet på återvunnet plastmaterial
 • Policyfrågor – för att påverka regelverk och lagstiftning

Fallstudier

Tre fallstudier genomförs. De gäller:

 • Storsäckar som rymmer mellan 0,25 och 3 kubikmeter och används för allt från spannmål till byggavfall
 • Förpackningar av EPS (expanderad polystyren, ibland kallat frigolit)
 • En tredje förpackningssort som fastställs under projektets gång

Tack vare de tre fallstudierna skapar projektet grunden till en generell modell för systeminnovation som ger mer återvinning inom industrin.

Projektparter

 • IVL Svenska Miljöinstitutet – projektkoordinator
 • Accon Greentech
 • Barry Callebaut
 • BEWI
 • IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige)
 • Jackon Insulation
 • Kretslopp & Recycling i Sverige
 • Lantmännen Cerealia
 • Martin & Servera
 • Naturvårdsverket
 • Novoplast
 • Samhall
 • Stora Enso Timber
 • Sundolitt
 • Uppsala Vatten och Avfall