MENY

Digital vägledning

Huvudsyftet med vägledningen är att underlätta för fastighetsbolag att ställa klimatkrav för byggprojekt. Framtagna kravformuleringar, processteg, anvisningar och kontroller ska möjliggöra upphandlingar med tydliga kravställningar och tillförlitliga klimatberäkningar.

Denna vägledning vänder sig till dig som arbetar som upphandlare och entreprenör inom bygg- och fastighetssektorn. Läs hela vägledningen här.

Nedan följer en förenklad process för att införa klimatkrav:

Följande fyra övergripande steg föreslås för att införa klimatkrav i upphandling: Kunskapsbyggande Beslut om kravtyp formulera upphandlingstexter utvärdera och granska

1. Kunskapsuppbyggnad

I ett första steg bör beställaren få en överblick av olika typer av klimatkrav som förekommer, vilket internt arbete som krävs för att implementera dessa krav samt vilka krav som passar bäst inom den egna organisationen.

Klimatkrav i upphandling kräver intern kompetens hos beställaren inom både upphandling och kravställande samt kring vilka klimatkrav som är rimliga för ett visst byggprojekt. Generell kompetensutveckling krävs ofta internt men även bland externa aktörer (till exempel entreprenörer och eventuella externa projektörer) som beställaren vill samarbeta med. För en bra implementering av klimatkrav kan beställaren behöva bidra till kunskapsuppbyggnad utanför organisationen.

2. Kravens utformning

Baserat på den interna arbetsrutin som passar bäst och de klimatmässiga målsättningar beställaren har tar beställaren beslut om på vilket sätt de vill ställa klimatkrav i varje enskilt byggprojekt. Detta avser bland annat:

  • vilken entreprenadform som tillämpas och anpassningar för detta
  • om det ska ställas skarpa siffermässiga krav på klimatpåverkan (till exempel ett gränsvärde eller ett krav på förbättring jämfört med en referensnivå)
  • ifall beräknad klimatpåverkan ska vara ett tilldelningskriterium vid upphandling
  • vilken typ av ekonomiska konsekvenser vid avvikelser från klimatkrav som behövs
  • vilken utvärdering, granskning och verifiering som krävs för att genomföra och följa upp kravet.

Det är även viktigt att du:

  • Integrerar frågan kring klimatkrav tidigt i processen
  • Utreder ansvar och förankrar kraven

Hur upphandlingen påverkas av olika entreprenadformer kan du läsa nedan:

Totalentreprenad

Vid en totalentreprenad finns möjligheten att ge stor frihet åt en entreprenör att till exempel välja material och arbetsmetoder och därmed bidra med klimatförbättrande åtgärder. Detta förutsatt att tidigare projektering, entreprenadavtal och planbestämmelser tillåter detta.

Utförandeentreprenad

I en utförandeentreprenad, där beställaren är ansvarig för framtagande av bygghandlingar, är det ofta mer begränsade möjligheter i vilka klimatkrav som kan ställas på entreprenören. De krav som är rimliga att ställa styrs av bygghandlingarna och det är därför viktigt att beställaren själv har beaktat klimatprestanda i tidigt skede.

Partnering

Partnering, även kallat samverkansentreprenad, är inte en entreprenadform utan en samverkansform som kan vara till hjälp i arbetet med klimatpåverkan från byggnader. I samverkansentreprenad kan de upphandlingstexter som finns i vägledningen, samt angivna tekniska anvisningar användas för att definiera gemensamma samverkansmål. Detta kan underlätta när det är svårt att i tidigt skede fullständigt definiera hur och vilka klimatförbättrande åtgärder projektet ska arbeta med.

3. Formulera skrivningar

Tydliga och rimliga kravställningar ska formuleras och skrivas i upphandlingsdokumenten. Här följer exempel på texter, läs mer i vägledningen.

4. Utvärdera och granska

Beräkningar ska granskas, verifieras och utvärderas. Detta kan ske antingen endast i slutskedet eller i både anbuds- och slutskedet. Tydliga krav och löpande dialog underlättar utvärderingen.

Förslag på metod för granskning av klimatberäkningar finns i detalj i vägledningen. Läs mer om hur underliggande beräkning bör utföras under anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.