1. Startsida
  2. Marknära ozon

Bild från mätstationen i Normlösa. Bildern visar provtagningsutrustningen med en hållare för diffusionsprovtagare för ozon längst upp på stolpen. I det svartsilvriga röret längre ner hänger en batteridriven logger där temperatur och luftfuktighet lagras med en timmes upplösning under provtagningsperioden. Normlösa representerar en "låglänt" miljö.

Om marknära ozon

Föroreningar som kväveoxider och flyktiga organiska föreningar från både naturliga och mänskliga källor bidrar till bildandet av marknära ozon. Ozon vid marknivå är en skadlig luftförorening på grund av dess effekter på människor och miljö.

Ozon (O3) förekommer i luftskiktet närmast marken (troposfären), inandas av människor och diffunderar in i växternas blad och barr. Väl inne i organismerna löser sig ozonet i den vätska som omger cellerna och fria radikaler bildas. De fria radikaler och reaktiva syrederivat som bildas vid ozonexponering ger skador på cellernas strukturer (membransystem). Hos växter bryts klorofyll och proteiner ner, strukturer som är nödvändiga för att upprätthålla viktiga processer såsom till exempel fotosyntesen. Ozonupptag till bladen leder därför bl. a. till minskad fotosyntes och förtidigt åldrande med åtföljande bladavfall. Denna påverkan av ozon ger konsekvenser för produktiviteten i jord- och skogsbruk. I Sverige bedöms dagens ozonexponering ge skördeförluster i jordbruket och minskad virkesproduktionen i skogen. Marknära ozon anses vara den luftförorening som orsakar störst skador på växtligheten i Europa, och globalt sett är ozonets påverkan på jordbruksgrödors avkastning och skördeprodukternas kvalitet en viktig aspekt av den framtida livsmedelssäkerheten.

Hos människor ger ozon irritation i ögon och slemhinnor. Exponering för högre halter ger huvudvärk och andningssvårigheter, speciellt hos personer med astma. Näst efter partiklar är ozon den förorening som orsakar störst skador på människors hälsa.

Förutom negativa effekter på vegetationen och på människors hälsa innebär ozonets starka oxidationsförmåga att många material bryts ner. Organiska material såsom plast, gummi, bomull och färgämnen är särskilt känsliga. Ozonets effekter på material leder till ekonomiska förluster och nedbrytning av kulturarv.

Ozonepisoder, d.v.s. en kraftigt förhöjd ozonhalt under någon eller några dagar, uppstår regelbundet på sommartid beroende på väderförhållanden, lokal ozonbildning och långväga transport av ozonbildande ämnen. På grund av utsläppsbegränsningar i Europa har ozonepisodernas amplitud minskat sedan början av 1990-talet. Under samma tidsperiod har däremot bakgrundshalten av ozon ökat i Europa och kommer sannolikt att fortsätta öka under lång tid framöver. Redan idag ligger norra halvklotets bakgrundshalt av ozon på en nivå som kan skada växtligheten.