Uppdateringar från MAGIC-biblioteket

På denna sida följer du utvecklingen i verktyget MAGIC-beblioteket. Vi lägger löpande upp uppdateringar.

2022-05-23
117 målreferenssjöar ströks från biblioteket på grund av få provtagningar och tveksamma analysresultat, enligt uppgift från SLU.

2021-11-12
Omräkningen av ANC till pH uppdaterades enligt Hruska et al. 2003 med CO2 partialtrycket på 1265 ppm, motsvarande 4 ggr bakgrundshalt i atmosfären, och görs nu på samma sätt i online versionen som i batchverktyget. Felet i batchverktyget som orsakade att endast år 2010 visades för användarna åtgärdades.

2020-01-27
Flytt av databas och utsökningsrutiner till SQL server och omvandling av webbtjänst till REST/JSON. Den interaktiv webbapplikationen har gjorts om med modernare verktyg. Möjlighet att ange värden i µekv/m3 och l/s/m2. Automatisk omräkning vid enhetsbyte och byte av koordinatsystem. Bedömningen av kalkade vattendrag har integrerats i den vanliga bedömningen. Verktyget för bedömning av flera objekt har helt gjorts om.

Bedömningen görs nu genom att en ifylld mall skickas upp till servern, som ger tillbaka filen med bedömningar och all information om matchade sjöar/vattendrag i biblioteket. Vissa texter är också uppdaterade.

2017-10-18

Möjligheten att ange geografisk position i SWEREF99 har lagts in. En testversion av bedömningsverktyget för kalkpåverkade vatten har lagts in.

2016-06-21

Uppdateringen av MAGIC-biblioteket under hösten 2015 och våren 2016 gjordes för att det har kommit ut nyare scenarier för deposition och skogsbruk än de som användes i MAGIC-biblioteket från 2012 samt för att nya sjövattenkemidata har samlats in för cirka hälften av alla bibliotekssjöar. MAGIC-modellen har kalibrerats om för samtliga biblioteksobjekt och en ny katalog av sjöar och vattendrag med modellerad vattenkemi mellan åren 1860 och 2030 har skapats. Projektet genomfördes av IVL på uppdrag av HaV och Naturvårdsverket. Arbetet med själva omkalibreringen blev klart i slutet av 2015 och våren 2016 ägnades åt tester och kvalitetsgranskning av de nya beräkningarna. Även texterna, figurerna och filer för nedladdning har reviderats. Detta arbete är nu slutfört och MAGIC-bibliotekets hemsida är uppdaterad med de senaste modellberäkningarna.

Depositionsscenarierna för svavel- och kvävedeposition kommer från EMEP, och inkluderar alla beslutade utsläppsminskningar som länderna har åtagit sig så väl nationellt som internationellt. Jämfört med den tidigare (2012) versionen av MAGIC-biblioteket är medeldepositionen för svavel under toppnoteringsåren (1965-1990) något lägre i det nya MAGIC-biblioteket och ammoniumdepositionen förväntas inte att minska lika snabbt som i tidigare scenarier (från 1980 och framåt).

SKA15 är de nya scenarierna för typ av skogmark och avverkning i Sverige som tagits fram av SLU och Skogsstyrelsen. MAGIC-biblioteket(2016) har använt det scenario som baseras på 90 % av potentiell avverkning. Detta eftersom den verkliga avverkningen de senaste åren legat i princip på den nivån. Gallrings- och avverkningsdata anges för all produktiv skogsmark i respektive län och viktas för varje sjö i MAGIC-biblioteket med andel skog i avrinningsområdet. Hänsyn tas till askåterföring där det förekommer. Sammantaget innebär de nya skogsbruksscenarierna ett lägre uttag av baskatjoner i samtliga län i det omarbetade biblioteket.

Vattenkemin i de sjöar som hade nya mätdata har använts för dessa sjöar och en jämförelse med det tidigare MAGIC-biblioteket(2012) kunde göras för att upptäcka eventuell kalkpåverkan som inte tidigare var känd. Sjöar där pH eller SO4 av någon anledning varierade kraftigt vid modelleringen 2012 (gamla MAGIC-biblioteket(2012)) och 2015 (nya MAGIC-biblioteket(2016)) har plockats bort från biblioteket.

Det nya biblioteket(2016) innehåller modellberäkningar på 24 38 unika sjöar och 243 unika vattendrag. Urvalet av sjöar som fanns i biblioteket(2012) skiljer sig marginellt från urvalet som finns i biblioteket(2016) och de nya scenarierna och den nya vattenkemin har inte inneburit någon kraftig förskjutning i försurningsbedömningarna för majoriteten av de modellerade objekten. Nästan 80 % av de modellerade sjöarna har en skillnad i pH-förändringen från 1860 till 2010 som skiljer sig åt mindre än 0,1 pH-enheter mellan de två biblioteksversionerna. Bedömningen för alla Sveriges sjöar (beräknat från 5081 sjöar som har viktfaktorer för att representera alla Sveriges sjöar) är ett något mindre försurat läge än med bedömning med MAGIC-biblioteket(2012) (9,2 % istället för 10,4 %).

2013-05-03

245 vattendrag har modellerats och lagts in i MAGIC-biblioteket. Batchfilen och filen med information om sjöarna och vattendragen har uppdaterats. Uppdatering och revision av texterna på webbsidan har genomförts.

2012-06-14

Nya modellkörningar, med bland annat uppdaterade depositionsdata, nya modellberäkningar för hydrologi, uppdaterad information om markanvändning och de senast tillgängliga vattenkemiska data har gjorts för de totalt 2 631 sjöarna som nu finns i biblioteket. I modelleringen har en mellanårsvariation i havssaltsdeposition införts för åren 1983-2009, baserat på observationer. Excelfil med information om bibliotekssjöarna uppdaterades.

2010-09-29

Nedladdningsbar fil med EMEP-data har lagts till. Excelfil med information om bibliotekssjöarna uppdaterades. Excelfil med upptag av baskatjoner i skog har lagts till.

Äldre uppdateringar

2010-07-01: Lagt till 1 090 okalkade referenssjöar som provtagits 2007 och 2008 och modellerats inom Målsjöinventeringsprojektet. Gjort Filter 1 strängare med avseende på pH och Ca.

2009-12-18: Uppdaterade texter. Nya modellkörningar, nya sjöar. Uppdaterat matchningsvikterna för sjöar utgående från alla 1210 sjöarna i biblioteket.

2007-11-28: Lagt in 130 vattendrag. Byggt in funktioner för att bedöma försurningspåverkan för vattendrag, med matchningsvikter baserade på alla sjöar och alla vattendrag i biblioteket. Uppdaterat matchningsvikterna för sjöar utgående från alla sjöar i det nuvarande biblioteket (de förra utgick ifrån de 134 tidsseriesjöarna). Uppdaterat texter och figurer. Lagt in nya matchningsår fram till 2007.

2007-03-15: Lagt in 60 norska sjöar. Lagt in funktionen att man får välja om man vill ange koordinater i latitud och longitud eller Sveriges rikes nät, RT90.

2006-11-30: Kompletterat med 30 nya sjöar från Värmland och 15 sjöar från Värmland uppdaterade med nyare modellering.

2006-09-11: Möjliggjort för inmatning av sjökoordinater som longitud/latitud.

2006-04-10: Ändrade klassgränser för försurningspåverkan anpassade till både ramdirektivet och miljömålsarbetet, nytt avsnitt om bedömning av RI, revidering av övriga texter.

2006-03-10: Ny version av filter och matchningsfunktioner. Uppdaterade texter.

2005-10-18: Lagt in nya modellkörningar på tidsseriesjöarna med ett annat sätt att kalibrera modellen som visade sig ge bättre resultat för vissa sjöar.

2005-09-26: 90 sjöar från Halland och 83 från Norge har lagts in i databasen.

2005-09-02: Lagt till uppdateringslista och ändrat lite i texter och rubriker.