Klimatberäkning i tidigt skede

Klimatberäkningar som är kopplade till klimatdeklarationslagstiftningen görs ofta i den senare delen av ett byggnadsprojekt. Det finns däremot starka incitament att genomföra klimatberäkningar även i tidigare skeden för att kunna fatta bättre beslut. I projektet tar vi fram branschgemensam teknik och metodik som underlättar klimatberäkning i tidiga skeden.
  1. Startsida
  2. Öppet byggdelsregister

Öppet byggdelsregister - Förenklad teknik och metodik för dig som vill klimatberäkna med BIM-modellen som underlag

Projektet vänder sig till fastighetsägare, konsulter, arkitekter och entreprenörer som vill klimatberäkna utifrån en BIM-modell. Då kan du dra nytta av ett öppet byggdelsbibliotek med tillhörande metodik som projektet just nu utvecklar.

Informationsträffar

Under projektets gång anordnar vi möten då vi delar med oss av hur det går med arbeter och utvecklingen av projektresultaten.

På träffarna kan vi samtidigt få återkoppling från er, vilket ger oss möjlighet att vidareutveckla registret till en så heltäckande och optimal lösning som möjligt.

person skriver på laptop

Projektets prototypverktyg

Projektet kommer använda tre prototypverktyg för att kunna utprova tekniken i praktiken och bidra till en implementering av projektets resultat i branschen. Byggdelar kommer att lagras i Byggsektorns Resurshubb, mängdavtagning från BIM modellen görs med Interaxo BIM Data och klimatberäkning sker i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Resurshubben ­– en digital samlingsplats

Byggsektorns resurshubb är en branschgemensam IT-webtjänst (API) som förvaltas av IVL och är framtagen inom Smart Build Environments projekt om digitala LCA-kalkyler, avrapporterat under 2020. Resurshubben är en digital samlingsplats för kvalitetssäkrade och jämförbara generiska och specifika (EPD-baserade) klimatdata. Inom projektet kommer resurshubben byggas ut så att branschen kan hämta byggdelsinformation genom hubbens API.
Buntar med armeringsjärn

Om projektet

Byggbranschen implementerar just nu klimatberäkningsprocesser som ofta kopplar till senare skeden av ett byggprojekt. Detta drivs främst av klimatdeklarationslagstiftningen. Ett exempel är entreprenörers klimatberäkningsprocess som kopplas till kostnadskalkyl.

Förenkla klimatberäkningsprocessen

För att kunna utföra klimatbesparande åtgärder behövs klimatkalkyler utföras i tidigare skeden när beslut som påverkar klimatpåverkan, till exempel konstruktionsbeslut och andra beslut tas. Dock kräver klimatberäkning i detta skede ofta omfattande anpassningar och handpåläggning i BIM-modellerna, inte minst kring hur man ska hantera vilka resursen en byggdel består av och vilka processer som används för att skapa denna byggdel, vilket gör beräkningarna komplexa och kostsamma. Detta vill projektet åtgärda genom att ta fram teknik och metodik som gör att klimatberäkningar i tidiga skeden kan förenklas.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan fastighetsägare, arkitekter, entreprenörer och verktygsleverantörer.

Projektledare är Pelle Beckman.

Samarbetspartners i projektet

Logga OBOS
Loga NCC
logga JM
Logga Ettelva
Logga Byggmästarn i Skåne
Logga Brunnberg och Forshed
Logga Framtidens Byggutveckling
Tribias logotyp
IVL Logga