1. Startsida
  2. Press
  3. Reportage
  4. [2018-08-16] Klimatbokslut med ny metod
reportage | 2018-08-16
Fasad på en byggnad

Klimatbokslut med ny metod

Ett klimatbokslut är en viktig utgångspunkt för en klimateffektiv affärsutveckling, men ofta läggs onödigt mycket tid och fokus på just beräkning och uppföljning av klimatutsläpp. Nu finns en klimatberäkningsmetod framtagen, vilket förenklar arbetet. Omfattningen är noga genomtänkt och metodiken är vetenskapligt förankrad och stöder de nya kraven för hållbarhetsredovisning.

– En minskad arbetsinsats för redovisningen frigör tid och kraft åt att arbeta strategiskt och lägga krutet på åtgärdsarbetet, säger Annamaria Sandgren, projektledare för utvecklingen av metoden.

Den nya beräkningsmetoden bygger på GHG-protokollet (Green House Gas protocol) och har utvecklats av IVL i samarbete med ett tiotal av allmännyttans bostadsföretag och bransch-organisationen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Den använder vetenskapligt belagda emissionsfaktorer och schabloner från offentliga källor.

– Bostadsföretagen har länge varit duktiga på att beräkna utsläppen från sin energiförbrukning men nu efterfrågas ett helhetsperspektiv. Allt fler vill använda ett livscykelperspektiv och inkludera både direkta och indirekta utsläpp och då blir det många parameterar, säger Annamaria Sandgren.

Livscykelperspektiv ger helhetsbilden

Förutom att fokusera på väsentliga utsläpp har livscykelperspektivet genomsyrat utvecklingen av metoden. Det innebär till exempel att alla emissionsfaktorer som tagits fram även inkluderar indirekta utsläpp kopplade till bränslen och köpt energi till exempel tillverkning och transport av bränslen. Det innebär också att det finns möjlighet att beräkna utsläppen för det material som används vid nyproduktion.

Mycket tid lagts på att inkludera rätt utsläpp. En förutsättning har hela tiden varit att uppfylla redovisningskraven och ha en helhetssyn. Vi har hela tiden eftersträvat enkelhet och därför exkluderat utsläpp som är förhållandevis små eller som bostadsföretaget inte kan påverka.

Beräkningsmetoden stöttar både små och stora företag

Beräkningsmetodens syfte är att stötta både små och stora företag med att ta fram klimatbokslut som på ett transparent och trovärdigt sätt redovisar företagens klimatpåverkan.

– En grundprincip med beräkningsmetoden är att många företag ska kunna dra nytta av den, men att också de mest ambitiösa företagen ska få stöd och utmaningar. Tidigt i processen landade vi i att valbarhet var viktigt eftersom företagen har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete, säger Annamaria.

Därför är metoden uppbyggd i en grundmodul och ett antal valbara tilläggsmoduler. Grundmodulen i beräkningsmetoden är den nivå som uppfyller de nya hållbarhetskraven för klimatredovisning. Sedan kan man välja ytterligare moduler om man vill gå ett steg längre i sin rapportering.

Grundnivån omfattar utsläpp som bostadsföretagen själva enkelt kan dokumentera; direkta utsläpp och indirekta utsläpp kopplade till köpt energi. Här ingår egenägda fordon och maskiner, el, fjärrvärme och övriga bränslen för uppvärmning. De valbara modulerna för nästa nivå gäller tjänsteresor, nyproduktion och de boendes utsläpp.

Vill du veta mer?

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen