1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-05-14] Flytande biogas – en cirkulär uppstickare
Reportage | 2019-05-14
Closeup of a white car fueling biogas.

Flytande biogas – en cirkulär uppstickare

Biogas är cirkulär ekonomi. Det kan framställas ur allt som är biologiskt nedbrytbart – matavfall, gödsel, slakteriavfall, slamrester – och användas för uppvärmning, för att framställa el och inte minst som drivmedel. Nu har produktionen av flytande biogas, LBG, tagit fart och IVL är med på resan.

– I dag går närmare 60 000 bilar på vanlig biogas i Sverige. Potentialen är långt mycket större, framförallt för den tunga trafiken och inte minst för flytande biogas som tar mindre plats än den i gasform, säger Anders Hjort, en av IVL:s främsta biogasexperter.

Flytande biogas – Liquid Biogas eller LBG – har på kort tid sprungit upp som ett av de mest lovande alternativen till fossila bränslen, framförallt för den tunga trafiken som har större utmaningar än personbilar att ställa om till fossilfritt. De senaste årens satsningar inom ramen för Klimatklivet har gjort det möjligt för kommuner och företag att investera i viktig LBG-infrastruktur som tankstationer, produktionsanläggningar och gasdrivna fordon.

Nyligen startade också Västsvensk arena för flytande biogas, en samverkansplattform med syfte att sprida kunskap om LBG som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter. Projektet ska koordinera ett antal demonstrationer av logistikkedjor baserat på LBG.

Kraftigt ökat intresse från lantbruket och åkerierna

– Vi ser ett kraftigt ökat intresse för LBG. Det ger två produkter: biogödsel och biogas. Intresset är stort både från lantbruket för att ta tillvara biogödseln och från åkerinäringen att använda gasen i flytande form i lastbilar. Allt fler åkerier önskar byta sina dieselbilar till LBG-bilar genom möjligheten att få ersättning för merkostnader vid inköp av lastbil, säger Anders Hjort.

Genom att ersätta diesel med LBG i tunga fordon går det att kraftigt minska såväl bullret som utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar. IVL:s biogasexperter uppskattar att den redan tillgängliga potentialen för biogas, samt så kallad bio-SNG som kan förvätskas till LBG, täcker behovet för den förväntade ökningen av svenska lastbilar som drivs med LBG.

IVL har också i en studie från 2018 undersökt den så kallade miljöskadekostnaden för framställningen av flytande biogas. Jämfört med fossilfria alternativ är miljöskadekostnaden mycket liten.

Utvecklingen ännu beroende av stöd

– Det svenska biogassystemet är ett bra exempel på en cirkulär ekonomi där biologiskt nedbrytbart avfall kommer till nytta som förnybart drivmedel och bildar ett kretslopp av näringsämnen, säger Tomas Lönnqvist, specialist på förnybara drivmedel och politiska styrmedel.

I ett pågående projekt undersöker han hur den regionala biogasutvecklingen kan stärkas genom olika verktyg: offentlig upphandling, aktörsnätverk och politiska styrmedel. Projektet fokuserar på transportsektorn och inkluderar fallstudier i olika regioner. I fallstudierna intervjuas beslutsfattare och goda exempel på biogasutveckling tas fram. Avsikten är att dessa ska kunna upprepas i andra regioner och att projektet ska leverera beslutsunderlag för policy.

– Biogasen har ännu inte nått full kommersiell mognad och utvecklingen är fortfarande beroende av stöd genom olika typer av politiska styrmedel och andra initiativ. Vi på IVL vill vara med och se till att biogasen blir ett konkurrenskraftigt alternativ till fossila drivmedel, säger Tomas Lönnqvist.

Prenumerera på våra nyhetsbrev