1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-01-23] Städer kan producera mer mat genom cirkulära system
Pressmeddelande | 2024-01-23
Odling av grönsaker på tak i en stad

Städer kan producera mer mat genom cirkulära system

Klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering ökar behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat. Samtidigt har städerna blivit allt mindre självförsörjande och producerar mängder med avfall som kan användas mer resurseffektivt. IVL startar nu ett stort projekt med fokus på hur stadsodlingar kan bli mer cirkulära genom att de kopplas ihop med andra flöden som finns i städerna.

– Det går att effektivisera matproduktionen genom att hitta synergier med andra urbana system och restströmmar, som exempelvis avfall, restmaterial och energi som kan används för att producera mat i städer. Det sparar resurser och minskar också klimatutsläppen, säger Michael Martin, projektledare och professor i hållbar produktion och konsumtionssystem vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

De senaste åren har intresset för att producera livsmedel i städerna ökat och antalet stadsodlingar och vertikala odlingssystem blivit allt fler. Större hållbarhetsfokus bland konsumenter har drivit på utvecklingen men även klimatförändringar ställer krav på mer motståndskraftiga livsmedelssystem i framtiden. Allt fler städer visar också intresse för att bli mer självförsörjande och produktionsinriktade.

En utmaning är att dagens odlingssystem i städerna ofta är starkt beroende av material- och energi som hämtas utanför området. Det övergripande målet för det aktuella projektet FOCUSE är därför att se hur den urbana odlingen kan bli mer resurseffektiv och miljövänlig genom att hitta synergier med andra flöden som finns i städerna. Projektet kommer identifiera potentialen för mer cirkulär användning av material och energi tillsammans med relevanta aktörer i livsmedelssektorn. Svenska partners i projektet är förutom IVL även KTH, Grönska Stadsodling, Skellefteå kommun och Stockholms stad.

– Vi kommer att involvera kommuner, skolor, företag och forskare för att se hur framtidens cirkulära livsmedelsproduktion i städerna kan se ut och testa olika lösningar i utomhusodlingar, växthus, och vertikalodlingar för att se hur restströmmar från staden kan används till livsmedelsproduktion, säger Michael Martin.

För mer information, kontakta:
Michael Martin, michael.martin@ivl.se tel. 010-788 66 81

FOCUSE står för Food production and provisioning through Circular Urban Systems in European Cities. Bakom projektet står ett internationellt konsortium med kommuner, privata aktörer, forskare från olika discipliner och flera europeiska städer.

FOCUSE finansieras genom Driving Urban Transitions (DUT) som är ett partnerskapsprogram inom Horisont Europa och syftar till att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. I DUT samverkar Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Viable Cities med Europeiska kommissionen och offentliga finansiärer från 27 europeiska länder.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev