1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-10-25] 20 miljoner till forskning om kväve- och fosforrening i kallt vatten
Pressmeddelande | 2023-10-25
Malin Tuvesson från MSVA på pilotanläggningen för kväverening.

Malin Tuvesson på pilotanläggningen i Sundsvall. Foto: Camilla Borgström, MSVA

20 miljoner till forskning om kväve- och fosforrening i kallt vatten

Sedan hösten 2021 har Sundsvall varit navet i forskningen för att hitta det effektivaste sättet att rena bort kväve ur avloppsvatten som är kallt stora delar av året. Nu har forskningsrådet Formas beviljat 20 miljoner kronor till fortsatt forskning under fem år. Projektet leds av MittSverige Vatten och Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet och är en del i det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten.

Ett varmare klimat kan förändra näringsbalansen i Bottenhavet och Bottenviken och göra att utsläpp av kväve leder till algblomning. Det är redan ett stort problem i Egentliga Östersjön men ännu inte i de norra delarna av Östersjön. Idag finns det inte några krav på rening av kväve norr om Norrtälje men nu signalerar EU om nya krav för norra Sverige.

– Att klimatet blir varmare kan öka känsligheten i Bottenhavet och Bottenviken och göra att utsläpp av kväve leder till algblomning. Om det kommer krav på kväverening måste vi ha tillräcklig kunskap om hur vi kompletterar reningsverk i Norrland med kvävereningssteget utan att öka klimatpåverkan genom till exempel ökade lustgasutsläpp, säger Andriy Malovanyy, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En del i projektet är därför att studera näringsförhållandena i Bottniska viken och genom modellering analysera olika scenarion för utsläpp från reningsverk framöver. Förutom den positiva effekten på miljön genom minskat utsläpp av kväve kan kvävereningen dock leda till högre klimatpåverkan genom ökad användning av kemikalier och utsläpp av lustgas som bildas vid kvävereningen. Det är därför viktigt att optimera processen för att minska miljöpåverkan ur ett bredare perspektiv.

– Vår utmaning är att hitta en effektiv rening i vårt kalla klimat som minskar kemikalieberoendet och minimerar klimatpåverkan. Vi kan komma att behöva bygga om avloppsreningsverken från grunden och då har vi chansen att välja en effektiv och resurssnål reningsteknik, säger Malin Tuvesson, utvecklingsansvarig på MittSverige Vatten och Avfall.

Forskningen kommer att bland annat att bedrivas i den redan befintliga pilotanläggningen vid Fillanverket i Sundsvall, som kommer att byggas om och anpassas efter projektets delvis nya inriktning mot att även rena fosfor biologiskt. För både biologisk fosforavskiljning och kväverening behövs lättnedbrytbara organiska ämnen (kolkälla).

– De tidigare pilotförsöken i Sundsvall visade att tillgången till organiskt material i kallt vatten är otillräcklig för en effektiv kväverening. I det nya projektet kommer vi därför också att studera hur en intern kolkälla kan produceras från det slam som avskiljs i början av reningsprocessen, säger Malin Tuvesson.

För mer information, kontakta:
Andriy Malovanyy, andriy.malovanyy@ivl.se, tel. 010-788 68 74
Malin Tuvesson, MSVA, malin.tuvesson@msva.se, tel. 073-275 25 66

I projektet som leds av MittSverige Vatten och Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet medverkar även Lunds universitet, Stockholms universitet samt VA-organisationerna Lumire (Luleå), Miva (Örnsköldsvik), Vakin (Umeå, Vindeln och Nordmalings kommuner), Bodens kommun samt Yrkeshögskolan SKY.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev