1. Startsida
 2. Press
 3. [2022-06-28] Stor EU-satsning ska accelerera omställningen till säkra och hållbara material, produkter och processer
Pressmeddelande | 2022-06-28
Nystan av trämaterial

Stor EU-satsning ska accelerera omställningen till säkra och hållbara material, produkter och processer

För att säkerställa att material är hållbara för människa och miljö, öka återvinningen och använda resurser på ett mer effektivt sätt krävs insatser redan tidigt i design- och tillverkningsledet. Nu startar IRISS, en stor EU-satsning som ska accelerera övergången till säkra och hållbart designade material, produkter och processer. Konsortiet som leds av IVL ska bilda ett globalt nätverk av experter och aktörer. Sex värdekedjor representerade i projektet kommer att ge en tydlig bild kring industrins pågående och framtida omställning.

– Kemiindustrin och alla värdekedjor som tillverkar material och produkter står inför stora omställningar för att skapa säkra, cirkulära flöden. För att nå dit behövs optimerade processer och produkter som bygger på hållbara råvaror som är säkra för människa och miljö, säger Emma Strömberg, forskare och projektets koordinator på IVL Svenska Miljöinstitutet.

EU satsar nu drygt 3,5 miljoner euro på projektet IRISS som ska bygga ett nätverk av intressenter, med företag, forskare, myndigheter och andra samhällsaktörer, för att stötta denna övergång. Grundläggande för hela satsningen är konceptet Safe-and-Sustainable-by-Design, SSbD, som innebär att man tidigt i varukedjan fokuserar på att tillhandahålla produkter som ingår i cirkulära modeller samtidigt som man undviker egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. I det integreras cirkularitet, klimatneutralitet, funktionalitet och säkerhet hos material, produkter och processer under hela livscykeln.

– Det är fyra viktiga byggstenar som alla måste finnas med när vi designar nya material och produkter. Genom att sätta in åtgärder och göra förbättringar redan i designstadiet kan vi minska resursförbrukning och klimatutsläpp och samtidigt designa produkter och material som lättare går att cirkulera och återvinna. Det är en förutsättning för att vi ska nå de mål som har satts upp bland annat i EU:s kemikaliestrategi och FN:s globala hållbarhetsmål, säger Emma Strömberg.

IRISS står för International ecosystem for accelerating the transition to ​Safe-and-Sustainable-by-design materials, products and processes, och ska stötta företag, både med kunskap och genom tillämpning av forskning, och bidra till vägledande principer för utvecklingen av livscykeltänkande i material- och produktdesign. I samarbete med industrin ska ett antal färdplaner tas fram för att implementera forskning och innovation men även påvisa behov som finns på policyområdet. Sex värdekedjor står i fokus för arbetet; textil, konstruktion, elektronik, energi, fordon och förpackningar.

– Implementeringen av SSbD-konceptet är ett viktigt område där vi i projektet ska stötta industrin att möta de utmaningar som finns och nå uppsatta mål. Utöver att EU:s kemikaliestrategi innehåller implementering av SSbD så trycker man mycket på utveckling av framtidens material och produkter som behövs för att möta EU:s Green Deal för omställning till klimatneutralitet och hållbarhet. Här hoppas vi att IRISS kommer att bidra med en viktig pusselbit, säger John Munthe, forskningschef på IVL.

Konsortiet består av europeiska forskningsinstitut, branschorganisationer, företag, myndigheter och universitet samt nationella tekniska plattformar inom SusChem. Svenska parter är IVL Svenska Miljöinstitutet, som är koordinator, Innovations- och kemiindustrierna, IKEM, samt plattformen SusChem Sweden.

För mer information, kontakta:
Emma Strömberg, emma.stromberg@ivl.se, tel. 010-788 68 31
John Munthe, john.munthe@ivl.se, tel. 010-788 68 06


IRISS – International ecosystem for accelerating the transition to ​Safe-and-Sustainable-by-design materials, products and processes, är ett treårigt projekt med finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe (projekt nr. 101058245). Det har en budget på 4,3 miljoner euro, varav drygt 3,5 miljoner euro från EU samt ytterligare finansiering via University of Birmingham och Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology.

I konsortiet ingår 20 partners:

 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Leuphana University of Lueneburg
 • BNN, BioNanoNet Forschungsgesellschaft mbH
 • RIVM, National Institute for Public Health and the Environment
 • University of Birmingham
 • Fundación Tekniker
 • Cefic, European Chemical Industry Council
 • EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
 • ETP, EU Technology Platform for the Future of Textiles & Clothing
 • CLEPA, European Association of Automotive Suppliers
 • EMIRI, Energy Materials Industrial Research Initiative
 • EFCC, European Federation for Construction Chemicals
 • INL, International Iberian Nanotechnology Laboratory
 • IPC, Industrial Technical Centre for Plastics and Composites
 • KI, Kemijski Institut
 • VTT, Teknologiska Forskningscentralen
 • IKEM, Innovation and Chemical Industries in Sweden
 • APRE, Agencia Per la promozione della Ricerca Europea
 • Czech Technology Platform for Sustainable Chemistry
 • National Technical University Of Athens


EU flagga Co Funded by EU
Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev