1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-18] Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling
Pressmeddelande | 2021-06-18
Kontor med återbrukade möbler.

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.

Upphandling har identifierats som ett centralt verktyg i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Den nationella upphandlingsstrategin poängterar också att ett livscykelperspektiv ska beaktas i offentlig upphandling eftersom ett bristande helhetsperspektiv annars kan leda till felsatsningar och utebliven klimateffekt. Men det behövs mer kunskap och praktisk vägledning på området.

– Cirkulär upphandling är en relativt ny företeelse som inte omfattas av nuvarande upphandlingsregelverk, så det finns en stor efterfrågan på vägledning och exempel på hur den ska tillämpas i praktiken. Cirkulär upphandling behöver också utvecklas för att beakta livscykelperspektivet, säger Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den nya hemsidan ger kunskap, tips och råd till upphandlare och leverantörer som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad och cirkulär upphandling. Den ger också information om nya lagar och regler för upphandling, vad som pågår på det politiska planet och inom forskningsvärlden. Gemensamt är livscykelperspektivet, att beakta en produkts hela livscykel, från tillverkning till slutlig avfallshantering. På hemsidan förklaras begrepp som livscykelanalys (LCA), miljövarudeklarationer (EPD) och produktkategoriregler (PCR) och hur dessa kan användas för att göra jämförelser mellan olika produkters klimatprestanda i upphandlingssammanhang.

Öppen databas med upphandlingskriterier

Cirkulär upphandling är förhållandevis komplicerat eftersom produkter ofta är sammansatta av flera material där varje komponent måste beaktas separat. Detta leder till en stor mängd tänkbara kriterier. På hemsidan har man därför tagit fram en öppen, sökbar databas kallad Kriterieklivet som innehåller upphandlingskriterier för olika produktgrupper och som kan användas i det praktiska upphandlingsarbetet.

– För att få en överblickbar ordning av cirkulära kriterier har Kriterieklivet identifierat ett 20-tal olika typer av åtgärdsspecifika upphandlingskrav och sorterat dem i ett livscykelperspektiv – från leverantörers affärsmodeller till rapportering från avfallshantering, säger Sven-Olof Ryding.

Detta har resulterat i ett 70-tal sökbara åtgärdsspecifika kriterier för många av de produktgrupper som Upphandlingsmyndigheten har i sitt kriteriebibliotek.

– En uppdelning av åtgärdsspecifika cirkulära kriterier i ett livscykelperspektiv underlättar för upphandlare och leverantörer att identifiera de respektive roller och ansvar varje part har i en pågående upphandling. Att upphandla cirkulärt gör att beställare och leverantörer måste hjälpas åt och samarbeta på ett nytt sätt för att säkerställa fungerande och effektiva materialflöden, säger Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kriterieklivet gör det också möjligt att söka efter PCR-beräkningsregler för olika produktgrupper via det internationella EPD-systemet. I denna databas finns cirka 130 olika produktspecifika klimatkriterier – de flesta inom byggsektorn särskilt anpassade för att klara kraven i offentlig upphandling.

Läs mer på: www.upphandling.ivl.se Öppnas i nytt fönster.

Ett särskilt event om Kriterieklivet kommer att ordnas under hösten, så håll ut utkik på IVL:s hemsida för datum och anmälan.

Läs mer om internationella EPD-systemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:
Sven-Olof Ryding, sven-olof.ryding@ivl.se, tel. 070-568 81 11
Elvira Molin, elvira.molin@ivl.se, tel. 010-788 67 39

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev