1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-09] Ny kartläggning: De är bäst på klimatanpassning i Sverige
Pressmeddelande | 2021-06-09
Bebyggelse i Lomma, Skåne. Foto Christian Almström, Lomma kommun.

Foto: Christian Almström, Lomma kommun.

Ny kartläggning: De är bäst på klimatanpassning i Sverige

Skånska Lomma är årets bästa klimatanpassningskommun. Det visar den senaste kartläggningen av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort. Nästan alla kommuner anger att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder visar undersökningen.

– Det svenska samhället behöver bli bättre rustat för att hantera extremväder och klimatförändringar. Alla kommuner behöver analysera hur de kommer att påverkas av ett förändrat klimat och genomföra åtgärder för att minska sin sårbarhet, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.

De flesta kommunerna som har svarat på enkäten (160 av 180) anger att de i dagsläget arbetar med klimatanpassning. Men det är stor skillnad på hur långt kommunerna har kommit. Varannan kommun når inte upp till 16,5 som är hälften av poängen och 47 kommuner har fått under 10 poäng i undersökningen. Det visar att det fortfarande är relativt många kommuner som knappt har påbörjat sitt klimatanpassningsarbete.

En annan siffra som sticker ut är att endast 43 kommuner har tagit fram informations- eller kommunikationsmaterial om sitt klimatanpassningsarbete.

– Kunskap och information om klimatanpassning behövs för att öka medvetenheten och förståelsen, både inom den egna verksamheten, hos kommuninvånare och hos andra intressenter. Det är glädjande att kommunernas strategiska klimatarbete sakta går framåt, men takten behöver öka, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Mindre städer och kommuner på landsbygden har generellt inte kommit lika långt i klimatanpassningsarbetet som större kommuner. Många kommuner uttrycker att de har behov av mer stöd och ökade resurser.

– Det är positivt att kommunerna genomför breda analyser av klimatrisker inom flera sektorer. Däremot bör de inta ett längre perspektiv på riskerna och utgå från det värsta scenariot av utsläpp, då vi i dagsläget inte kan konstatera att utsläppskurvan vänt nedåt. Det finns all anledning att inta en försiktig hållning för att skydda samhället, säger Staffan Moberg.

Årets klimatanpassningskommuner

De kommuner som har placerat sig i topp i årets kartläggning är Lomma, som kommer på första plats i rankningen, Norrköping på plats två och på delad tredje plats: Ängelholm, Söderhamn, Skövde, Kristianstad och Arvika. Gemensamt för kommunerna är att de har fattat ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning. De har också integrerat klimatanpassning i sin ordinarie verksamhet och avsatt resurser för att samordna arbetet.

Hanna Matschke Ekholm menar att fler kommuner behöver arbeta på det här sättet. Fortfarande är det bara drygt hälften av kommunerna som har fattat ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning och ännu färre har satt upp mål för arbetet.

– Att få mandat, att klimatanpassning prioriteras och att någon samordnar arbetet, såväl som att kommunen avsätter resurser är viktiga nycklar – det ger förutsättningar för att kunna bedriva ett långsiktigt och systematiskt klimatanpassningsarbete, säger Hanna Matschke Ekholm.

Här finns en kortversion av rapporten med rankingen Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. samt den fullständiga rapporten
Klimatanpassning 2021 – så långt har kommunerna kommit Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Kommunernas placering i varje län. Pdf, 800.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Hanna Matschke Ekholm, tel. 010-788 65 42, hanna.matschkeekholm@ivl.se
Sara Malmheden, pressansvarig IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-788 65 10, sara.malmheden@ivl.se
Martin Kling, pressansvarig Svensk Försäkring, tel. 076-100 94 10, martin.kling@insurancesweden.se

Fakta om undersökningen

  • IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för femte gången genomfört en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning.
  • Enkäten skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och besvarades av 180 kommuner.
  • Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool.
  • Resultaten har också legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Syftet med kommunrankningen är bland annat att få fler kommuner att arbeta systematiskt med klimatanpassning.
  • I rankningen har kommunernas svar i enkätundersökningen poängsatts och summerats. Maxpoäng i rankningen är 33 poäng. Hur frågorna har poängsatts och alla kommuners poäng beskrivs i rapporten.
Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev