1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-03-05] Stor satsning för cirkulär och resurseffektiv processindustri
Pressmeddelande | 2020-03-05
Person som går inne i en fabrik

Stor satsning för cirkulär och resurseffektiv processindustri

I det nystartade EU-projektet Retrofeed ska sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementindustrin energieffektiviseras och byta till förnybar råvara och energikälla. Det ska ske med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” ska även utvecklas för beslutsstöd.

– Det här är industrier som är väldigt resurs- och energiintensiva så det finns stor potential att göra förbättringar både vad gäller kostnader och klimatutsläpp. I det här projektet räknar man med att omställningen till mer energieffektiva processer och förnybart kan spara 9,3 miljoner euro och 135 000 ton koldioxid i minskade klimatutsläpp varje år, säger Sofia Klugman, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Industrierna som deltar i projektet producerar cement, stål, aluminium, keramiska material respektive konstgödsel. De är belägna i Portugal, Rumänien, Turkiet, Italien och Spanien. Syftet är att effektivisera resursutnyttjandet och öka andelen förnybara och cirkulära råvaror.

– Den här omställningen kommer innebära en ökad flexibilitet för industrierna vilket i sin tur gör att de blir mindre känsliga för svängningar i priserna för råvaror och energi. Industrierna kommer att göra förbättringar i sina huvudprocesser, parallellt med att digitala verktyg för förbättrad styrning utvecklas. Exempelvis ska stålindustrierna börja använda biokol för att ersätta naturgas i sina ljusbågsugnar och återcirkulerat fosfor ska användas för konstgödselproduktion, säger Sofia Klugman.

IVL:s roll är att koordinera industriernas utvecklingsarbete under hela projektets gång. I den inledande fasen ska IVL också ta fram indikatorer för miljöprestanda, resursutnyttjande, kvalitet och säkerhet och senare i projektet göra bedömningar av hållbarheten för respektive industris förändringsåtgärder.

– Vi ska även ta fram ett utbildningsprogram för att underlätta spridning av resultaten i projektet. Det är en grundtanke i Retrofeed – att få fram lösningar som kan användas av fler företag inom processindustrin, säger Sofia Klugman.

För mer information, kontakta:
Sofia Klugman, sofia.klugman@ivl.se, tel. 010-788 67 17

Retrofeed är en förkortning av “Implementation of a smart retro fitting framework in the process industry towards its operation with variable, biobased and circular feed stock”. I det femåriga projektet deltar 18 partners i tio länder. Projektet finansieras delvis genom EU:s program Horisont 2020 och har en total budget på 15 miljoner euro.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev